Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

Prof.Dr.Ali Haydar ŞAHİNOĞLU                               
Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN                     
Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ                                    
Prof.Dr.Deniz KARAKAYA                                                 Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Sibel BARIŞ
Prof.Dr.Elif Bengi ŞENER
Prof.Dr.İsmail Serhat KOCAMANOĞLU
Prof.Dr.Ebru KELSAKA
Prof.Dr.Fatih ÖZKAN
Prof.Dr.Fatma ÜLGER 
Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN
Doç.Dr.Ersin KÖKSAL
Doç.Dr.Cengiz KAYA
Öğr.Gör.Dr.Sezgin BİLGİN
Dr.Öğretim Üyesi Özgür KÖMÜRCÜ

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa KURÇALOĞLU
Dr.Öğretim Üyesi. Burhan DOST


Anabilim Dalı Tarihçesi
 

Anabilim Dalı Başkanları

                                                                                     
Prof.Dr.Zeynep KAYHAN
Prof.Dr.H.Ayla TÜR
Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN
Prof.Dr. A. Haydar ŞAHİNOĞLU

 Anabilim Dalının Özel Hikayesi
            Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 de Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Uygulamalı Tıp Fakültesi eğitime başlamış, Ondokuzmayıs Üniversitesinin 1 Nisan 1975 tarihinde resmen kurulmasından sonra Samsun ili merkezinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasındaki geçici yerinde hizmete girmiştir.  Anesteziyoloji Anabilim dalı Tıp Fakültesinin önemli bir birimi olarak 1978 yılında Dr Zeynep ESENER (KAYHAN) ile faaliyete geçmiş, değerli hocamızın özverili çalışmaları ile 1982 yılında Anabilim Dalı kurulmuş ve bir süre üç ameliyat odasında hizmet verilmiştir. Tıp Fakültesi 1985 yılında Kurupelit yerleşkesindeki kalıcı hastane binasına taşınmıştır. Bugün 21 ameliyat odası, 20 yataklı YB Bilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, polikliniği ve dış anestezi birimi ile 1010 yataklı hastanemize hizmet vermektedir. Bölümdeki öğretim üyelerinin neredeyse tümü kurucu hocamız Prof. Dr. Zeynep KAYHAN ile çalışmıştır. Bugün hala devam eden disiplin, aktif ve bilimsel eğitim anlayışı, özverili ve düzeyli çalışma ortamı, onun ve diğer çalışma arkadaşlarının uyumunun eseridir. Başta Prof. Dr. Zeynep KAYHAN’a ve diğer öğretim üyelerine tüm emekleri için teşekkür ediyoruz.
            Yoğun Bakım Bilim Dalı
            Yoğun Bakım servisimiz 1990 yılında Dr. Emre Üstün (Anesteziyoloji ve Reanimasyon öğretim üyesi) ve Dr. Mikail YÜKSEL (KVC Öğretim üyesi) tarafından sekiz yataklı olarak hizmete açılmıştır. Servisimizde III. Düzey yoğun bakım hizmeti verilmektedir. 2005 yılında modernizasyonu yapılan Yoğun Bakım Ünitesi günümüzde Prof. Dr. A. Haydar ŞAHİNOĞLU ve Doç.Dr.Fatma ÜLGER tarafından yandal eğitimi almakta olan 5 uzmanı ve rotasyon asistanları ile  20 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.
            Algoloji Bilim Dalı
            Ağrı Ünitesi 1988 yılında OMÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı olarak Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep ESENER (KAYHAN) tarafından kurulmuştur. O dönemde araştırma görevlisi Dr. Fuat GÜLDOĞUŞ 6 ay süre ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı Ünitesine eğitim için gönderilmiştir. Dr. Fuat GÜLDOĞUŞ Anesteziyoloji eğitimine ilk başladığı günden itibaren Algoloji’ye gönül vermiş, uzun yıllar Karadeniz Bölgesinin tek Ağrı Ünitesinde hizmet vererek gelişmesini sağlamıştır. Ağrı Ünitesi 2001 yılında Algoloji Bilim Dalına dönüşmüştür. Şu anda 3 Algoloji uzmanı (Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ, Prof.Dr.Ebru KELSAKA, Doç.Dr.Fatih ÖZKAN) rotasyon asistanları ile birlikte; poliklinik, cerrahi müdahale, eğitim hizmetlerini yürütmektedir ve 4 yatağı mevcuttur.
 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Anestezi sözcüğü bugünkü anlamda ilk kez Yunanlı filozof Dioscorides tarafından kullanılmıştır. Anestezi, “AN” olumsuzluk eki, “ESTEZİ” duyu, his kelimelerinden oluşur ve hissizlik anlamına gelir. Başlangıçta, anestezi sadece cerrahi ağrıyı ortadan kaldırmak için kullanılırken, günümüzde çok geniş alanda hizmet vermektedir. Kronik ağrı, yoğun bakım ve reanimasyon, ağrısız doğum, acil, girişimsel cerrahi ve ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, eğitim gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.
İdeal bir anestezist, temel tıp alanında tam donanımlı olmalı, klinik bilimler ile içiiçe yaşamalı, cerrahi bilimlerin gelişimine ve başarısına katkıda bulunmalıdır. Bir anestezistin teorik bilgisine ve pratik becerisinin maksimum olması gerekir. Acil karar vermeli, olayları kontrol altında tutabilmeli, hızlı çözüm üretebilmelidir. Bu nedenle anestezist, ileri teknikleri takip etmek, en önce öğrenmek ve uygulamak zorundadır. Çok dinamik olan bu tıp dalında akademisyen olmanın ayrıca sorumluluğu vardır. Çünkü; anestezist hızla gelişen medikal mühendisliğin tam da ortasındadır.
Amacı; bilimsel olmak, üretmek, üretilenleri takip etmek ve uygulamakta gizlidir.
Öğretim Türü:
 
Mezuniyet Sonrası Eğitim:

TEORİK UYGULAMA
Düzenli olarak haftada 2 gün anesteziyle ilgili konularda hem asistanların hem de öğretim üyelerinin katılımıyla seminerler yapılmaktadır. Ayrıca her Cuma, farklı bölümlerden öğretim üyelerinin de davet edilerek katıldığı genişletilmiş anestezi seminer saati düzenlenmektedir. Haftada bir gün makale saati yapılmaktadır.
Her asistan eğitim süresince genel cerrahi, kulak burun boğaz, kadın doğum, üroloji, göz, göğüs cerrahisi, kardiovasküler cerrahi, plastik ve rekonstriktif cerrahi, acil, pediatrik cerrahi, ortopedi ve nöroşirurji odalarında rotasyon yapmaktadır. Ayrıca anestezi poklikliniği, ağrı polikliniği, reanimasyon ünitesi, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında da aktif olarak çalışmaktadır. Çalıştığı özel alanlarla ilgili hem teorik hem pratik becerisini arttırarak mezun olmaktadır.
 
PRATİK UYGULAMA PROGRAMI
Anestezi 1. Yıl
A) 1. 6 AY      
-Anestezide kullanılan bütün alet ve cihazları (PCA, infüzyon pompası, anestezi cihazı gibi) kullanmayı bilmeli,
·       Noninvazivmonitörizasyon yapabilmeli,
·       Pediatrik ve erişkin için kullanılan ilaçları doğru olarak sulandırabilmeli,
 
 
 
 
 
B) 2. 6 AY
Çalıştığı odanın kıdemli uzmanlık öğrencisi veya uzmanı denetiminde;
·İnvazivarteriyal girişim,
·Antekubital yaklaşımla santral venözkateterizasyon,
·Nazogastrik sonda, özefagussteteskopu yerleştirilmesi,
·Spinal anestezi girişimlerini yapabilmeli.
          Anestezi 2. Yıl
Baz eğitim kazandırılmış olan adaylar ikinci 12 aylık dönemde uzmanlık dalı ile ilgili özel konulara yönlendirilir. Anestezi güvenliği, doğru karar verme, doğru planlama, komplikasyonlar ile baş edebilme yeteneği geliştirilir.
- İleri teorik bilgilendirme yapılır ve birinci yılda edinilmiş beceriler geliştirilir.
- Kateterizasyon teknikleri geliştirilir, spinal, epidural ve diğer rejyonel teknikler başlatılır, deneyim kazandırılır.
- Araştırma projelerine katılım sağlanır, 2 yılını doldurmuş her asistan en az bir çalışmaya katılmış olmalıdır.
- 24. ayda tez konusu ve tez danışmanı öğretim üyesi belirlenir ve birlikte tez konusu saptanır.
 - Akademik ve didaktik çalışmalara devam edilir.
Çalıştığı odanın uzmanının denetiminde;

 • İnternaljuguler ve femoral santral kateterizasyon,
·Spinal, epidural, kombine spinal-epidural anestezi yapabilmeli,
·  Çift lümenli tüp ve endobronşialbloker yerleştirebilmeli ve yerini doğrulayabilmeli.
Anestezi 3. Yıl
Anestezi güvenliği, doğru karar verme, doğru planlama, komplikasyonlar ile baş edebilme yeteneği geliştirilir.
- İleri teorik bilgilendirme
 - Araştırma projelerine katılım sağlanır
- Akademik ve didaktik çalışmalara devam edilir
Uzmanın denetiminde; 
 • Aksiler blok, interskalen blok, supraklavikular, paravertebral somatik veya sempatik blok, femoral blok, siyatik blok işlemlerini yapabilmelidir.
Anestezi 4. Yıl
Son iki yıl uzmanlık dalı ile ilgili özel eğitim gerektiren konulara ağırlık verilir. Özellikle cerrahi ile ilgili özel tanı, izleme ve tedavi yöntemleri eğitimin esasını oluşturur.
Bu amaçla;
- Kalp-damar, akciğer cerrahisi, ekstra-korporeal dolaşım
 - Beyin cerrahisi, beyin koruyucu yöntemler
 - Endokrin cerrahisi
- Transplantasyon cerrahisi
 - Karaciğer cerrahisi
- Yoğun bakım
- Acil merkezlerinde hasta takip ve tedavisi
- Acil hasta nakli
- Kritik hasta nakli
- Ameliyathane dışı anestezi (Radyoloji, girişimsel kardiyoloji, psikiyatri vb.)
 Ayrıca, genel tıp eğitimi uzmanlıkla ilgili etik ilkeler içerisinde hasta, hasta yakını, tıbbi personel vb. kişiler ile ilişkiler, kalite kontrol ve kalite yöntemleri, ülke sağlık politikası vb. konularda bu dönemde eğitilmeye başlarlar. Konsültasyonlara gönderilirler.
Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi
Prof.Dr.AliHaydar ŞAHİNOĞLU                               
Prof.Dr.B.Binnur SARIHASAN                     
Prof.Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ                                    
Prof.Dr.Deniz KARAKAYA                               
Anabilim Dalı Başkanı   
Prof.Dr.Sibel BARIŞ
Prof.Dr.Elif Bengi ŞENER
Prof.Dr.İsmail Serhat KOCAMANOĞLU
Prof.Dr.Ebru KELSAKA

Prof.Dr.Fatih ÖZKAN
Doç.Dr.Fatma ÜLGER 
Doç.Dr.Yasemin Burcu ÜSTÜN
Doç.Dr.Ersin KÖKSAL
Doç.Dr.Cengiz KAYA
Uzm. Dr. Sezgin BİLGİN

  Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
 •  25-27 Eylül 1989: XXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,
 •  2-3Mart 2002: “Baş ve Boyun Ağrılarında İnvaziv Tedavi Yöntemleri”- IV. Bölgesel Ağrı Sempozyumu
 •  23 Mayıs 2004: IV. Göğüs Kalp Damar Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu
 •  26 Mayıs 2007:”Postoperatif Ağrı”- I. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Karadeniz Şubesi Sempozyumu
 •  2009: Ağrısız Doğum Paneli- Misafir konuşmacı MD BrianPaitsel
 • 2-3 Nisan 2010- “İleri Yaşam Desteği Kursu”- Avrupa Resüsitasyon Derneği 
 • 25-Kasım 2011 "Preoperatif Değerlendirme" panel
 • 11-12 Mart 2011 "TARD Solunum Kursu"
 • 6-9 / 4/2012 TARD Kardiyovasküler sistem Kursu Modül II
 • 13-01-2012 KBB "Zor Entübasyon Eğitimi"
 • 8-11-2014 TARD Karadeniz Şubesi "Hasta Güvenliği" sempozyumu
 • 28-30 Kasım 2014 TARD CCEA Kursu Modül IV
 • Geriatrik Anestezi (24 Mayıs 2014, Samsun)
 • Ameliyathane ve Yoğun Bakımda Hasta ve Çalışan Güvenliği (8 Kasım 2014, Samsun)
 • Postoperatif Ağrı Yönetimi(6 Haziran 2015, Samsun)
 • Beta blokerler (2015, Samsun) 
 • 16.Nisan.2016 tarihinde TARD Karadeniz Şube ile OMU Algoloji Bilim Dalı Ortak toplantısı “Postoperatif Ağrı Yönetimi-II” bilimsel toplantısı
 • 6 Mayıs 2016 tarihinde TARD Karadeniz Şube “Monitörizasyon ve Yenilikler” Bilimsel toplantısı
 • 10 Aralık 2016 TARD Karadeniz Şube tarafından “Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar”
 • 25 Şubat-hasta kan yönetimi- SAMSUN
 • 25-26 Şubat 2017 Avrupa Resüsitasyon Derneği, İleri Yaşam Desteği Kursu
   

 Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

·         Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
·         Türk Algoloji Derneği
·         Rejyonel Anestezi Derneği
·         Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
·         Yoğun Bakım Derneği
·         Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
·         Klinik EnteralParenteralNutrisyon Derneği
·         Resüsitasyon Derneği

Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
Bilimsel ve araştırma yapma yetisini uzmanlık eğitimi sırasında kazandırmak, eğitimi,  Anestezi, Yoğun Bakım ve Algoloji  uygulamalarını kabul edilmiş  protokoller çerçevesinde  uygulayarak Avrupa standartlarına taşımak, Bilimdalı’nın ulusal ve uluslar arası eğitim akreditasyonu için çalışmalar yapmak, uzmanlık sonrası eğitime katkıda bulunmak planlarımız arasındadır.