Acil Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

 

                                          

Prof.Dr.Ahmet BAYDIN                  Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Türker YARDAN

Doç.Dr.Hızır Ufuk AKDEMİR

Doç.Dr.Latif DURAN

Doç.Dr.Celal KATI

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇALIŞKAN

Anabilim Dalı Tarihçesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın kurulması için Üniversite Senatosu tarafından …….. tarihinde karar alınmış ve Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bildirilmiştir. YÖK …….. Tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalının kurulmasına onay vermiş ve Anabilim Dalı 1998 Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile ilk öğrencilerini (araştırma görevlilerini) almaya başlamıştır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Levent Altıntop tarafından kurulmuştur. Acil Tıp Anabilim Dalı kurulduğu günden itibaren günümüze gelinceye kadar 45 adet araştırma görevlisini Acil Tıp Uzmanı olarak mezun etmiş (ilk mezun 2002 yılı), halen 5 öğretim üyesi (1 tane Profesör Doktor, 4 tane Doçent Doktor) ve 18 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinin 2016 yılı verilerine göre, günde ortalama 190 hasta acil servise başvurup hizmet almaktadır. Acil Tıp Anabilim Dalına bağlı acil serviste çocuk travmalı hastalara ve erişkin hastalara hizmet verilmektedir. Travma dışında kalan çocuk hastalara hastanemizin Çocuk Acil Servisi tarafından hizmet verilmektedir. Erişkin Acil Servisimiz ayaktan ya da ambulansla başvuran hastalara Triaj sınıflamasına göre Yeşil alan, Sarı alan ve Kırmızı alanda hizmet vermektedir. Yeşil alanda nispeten klinik durumu hafif hastalara ayaktan sağlık hizmeti verilirken, Sarı alanda hasta yatışı ve gözlemi yapılmaktadır. Kırmızı alanda ise yeniden canlandırma gerektiren hastalara ve klinik durumu ağır olan yakın takip ve tedavi gerektirecek hastalara hizmet verilmektedir. Kırmızı alanda 4 monitörlü sedye ile hastalara hizmet verilmektedir. Sarı alan 6 odadan oluşmaktadır ve bu odaların her biri 3 sedye alabilmektedir. Sarı alanda kronik hastalığı bulunan ve yakın takip gerektirmeyen hastalarla birlikte akut başlangıçlı hastalara da bakılmaktadır. Ayrıca gözlenmesi gereken hastaların takip edildiği 10 yataklı gözlem ünitesi ve 5 yatakla ikinci basamak yoğun bakım hizmeti verdiğimiz Yoğun Bakım Ünitesi de Acil Servisin bünyesinde bulunmaktadır. Ayrıca Acil servisin bünyesinde bir adet USG, iki adet röntgen cihazı ve bir adet Bilgisayarlı Tomografi ile birlikte Acil laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Acil servisin içinde bir izolasyon ünitesi ve alçı–atel hazırlama bölümü de bulunmaktadır.
Acil servise başvuran tüm hastalar kapıda paramedikler tarafından karşılanmakta ve hastalığının aciliyetine göre hastalar uygun bölüme (yeşil-sarı-kırmızı alan) alınmaktadır. Yakın takip ve tedavi gerektiren hastalar (kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları bulunanlar) monitorlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olanlar ise hızlı bakı alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran hastaların ortalama bekleme süreleri acil servisin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama altı dakikanın altındadır. Çoklu travma hastaları, kalp krizi geçiren hastalar, inme geçiren hastalar kalp ve solunumu durmuş yada durmakta olan hastalar hızla resüsitasyon odasına alınmakta ve Acil Tıp Uzmanının gözetiminde bir kıdemli Acil Tıp Kıdemli Asistanı tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır. Özellikle toksikoloji hastaları başta olmak üzere kritik bakım gerektiren ve diğer servislere yatırılamayan hastalar Acil gözlem ünitesine yatırılmakta ve tedavileri Acil Tıp uzmanları tarafından yapılmaktadır.
Acil servis haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet yükü olan bir alan olmasına rağmen geleceğin Acil Tıp Uzmanlarının yetiştirilmesine de önem vermektedir. Bu nedenle Acil Tıp müfredatına uygun şekilde hastalar için gerekli tedavi ve girişimler Acil Tıp Uzmanlarının gözetiminde Acil Tıp Asistanları tarafından güvenle uygulanabilmektedir.
Anabilim Dalımızdaki eğitim öğretim faaliyetleri Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Tıp Fakültesi 1. sınıf, 4. Sınıf, 5.sınıf, 6. sınıf, Diş Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.
 Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Acil Tıp, korunma için bilgi ve beceri gerektiren, farklılaşmamış fiziksel ve davranışsal bozuklukların tüm spektrumları ile her yaş grubu hastayı etkileyen akut ve acil yönleri olan hastalık ve yaralanmaların tanı ve yönetimine dayanan tıbbi uzmanlık alanıdır. Zamanın kritik olduğu bir uzmanlıktır. Acil tıp uygulamaları acil servisten taburcu olana ya da başka bir hekimin gözetimine transfer olana kadar, hastane öncesi ve hastanede karşılama, resüsitasyon ve farklılaşmamış ivedi-acil vakaların yönetimi kapsar. Ayrıca hastane öncesi ve hastanede acil tıp sistemlerinin ilişkilerini geliştirme çalışmalarını içerir.
Acil Tıp Anabilim Dallarının kurulması ile acil hastalara ve olaylara yaklaşım, olayların ve hastaların yönetimi, tedavi planları daha gerçekçi ve akademik bir düzeyde ele alınmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında da, acil hastalara ilk yaklaşım, hangi tip acil hasta olursa olsun her hastanın ilk tanı ve tedavi girişimlerinin yapılması, buna yönelik kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerinin (radyoloji, basit cerrahi girişim dahil) öğrenilmesi, acil kitlesel olaylarda yönetimin planlanması gibi temel amaçlar dahilinde asistan yetiştirilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu amaçlara ek olarak yetiştirilecek olan acil tıp uzmanlarının konuları ile ilgili akademik çalışmaları yapabilmeleri, eksik ve yanlışları görüp yapıcı öneriler getirebilecek nitelikte akademik bir öngörü kazanmaları da amaçlanmıştır.
 Öğretim türü
- Mezuniyet öncesi eğitim: Tıp Fakültesi 1. sınıf, 5.sınıf ve 6 sınıf öğrencilerine Acil Tıp temel konuları hakkında teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü öğrencilerine de eğitim verilmektedir.
- Mezuniyet sonrası eğitim: Acil Tıp Uzmanı yetiştirilmektedir.
 
Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi                                           
Prof. Dr. Ahmet BAYDIN                (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Türker YARDAN
Doç. Dr. Hızır Ufuk AKDEMİR
Doç. Dr. Latif DURAN
Doç. Dr. Celal KATI

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇALIŞKAN                                                                          
Tıp Doktorluğu (Mezuniyet Öncesi) Ders Programı
 
Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
Travma ve Resüsitasyon Kursu
İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Kursu
Diş Tabipleri Odası Acil Eğitimi
Kazalarda İlk Yardım Eğitimi
Aile Hekimlerine Temel Yaşam Desteği, EKG okuma, Defibrilatör kullanımı ve Kardiyoversiyon Kursu
 
Anabilim Dalının Yayın Etkinliği

 

1998

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kitap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale

 

1

1

1

3

7

11

14

11

8

8

11

8

8

13

10

Bildiri

 

1

2

5

9

10

14

9

7

9

 

7

9

8

8

 8

Poster sunum

 

 

 

 

 

2

1

1

3

1

 

3

1

1

1

 1

 
 
 
Anabilm Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türkiye Acil Tıp Derneği
Acil Tıp Uzmanları Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Sağlık Bakanlığı
 
Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin açıklamalar
Anabilim Dalı olarak gerek bölgemizde ve gerekse de ülkemizde kendine özgü önemli bir yere sahibiz. Özellikle kritik hasta bakımında ve toksikoloji alanında ciddi olarak önemli bir yer edinilmiştir. Ayrıca gerek acil hasta yönetimi gerekse kritik hasta bakımı konusunda etkin uzmanlar yetiştirilmektedir.
 
Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
Anabilim Dalı olarak gelecekte gerek klinik gerekse akademik olarak dünya çapında önemli bir yer edinmeyi hedeflemekteyiz. Hastalar tarafından tercih edilen, öğrenciler ve araştırma görevlileri tarafında tercih edilen ve fakültemiz diğer birimleri tarafında takdir edilen bir bölüm olmak en büyük idealimizdir.