Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Anablim Dalı Öğretim Üyeleri:  
 

Prof.Dr.Mustafa Fevzi DİKİCİ                           Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Bektaş Murat YALÇIN
Prof.Dr.Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE 

Doç.Dr. Mustafa Kürşat ŞAHİN
Dr.Öğretim Üyesi Mustafa ÜNAL
Dr.Öğretim Üyesi Mustafa Yasin SELÇUK

 

Anabilim Dalı Tarihçesi 
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulunun 24.06.1993 tarihli toplantısında alınan kararla 18.07.1993 -12547 sayılı onayıyla kurulmuştur. Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici 2003 yılında göreve başlamıştır. 
 
Anabilim Dalı Başkanları
 
Prof. Dr. Füsun YARIŞ                                    2004-2015
Prof. Dr. Mustafa Fevzi DİKİCİ                        2015-Halen 
 
Anablim Dalı Öğretim Üyeleri:  
 
Prof. Dr. Mustafa Fevzi DİKİCİ                           Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bektaş Murat YALÇIN
Doç. Dr. Füsun Ayşin ARTIRAN İĞDE 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yasin SELÇUK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kürşat ŞAHİN
 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı 
 
Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerine odaklanan uzmanlık alanıdır. Aile Hekimliği tıp disiplini özellikle tüm topluma daha etkin, kapsayıcı ve üst düzeyde hizmet sunmanın öneminin ön plana çıkmasıyla tüm dünyada kabul gören yeni bir uzmanlık olarak birinci basamaktaki yerini almıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1978 yılında Alma Ata’da düzenlenen konferans sonrasında sağlık hizmet sistemlerinde kalite, maliyet etkinlik ve hakkaniyete ulaşılmasında birinci basamak hekimliğinin merkezi role sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Bu önemli rolün kendine özgü tutum ve davranış modelleri içermesi sebebi ile uzmanlaşmış hekimlerce yapılması gerektiğine karar verilmiştir. Alma Ata Konferansı Sonuç Bildirgesinde, Aile Hekimliği bir uzmanlık dalı olarak tanınmış, her ülkede mezuniyet sonrası Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye’de bu uzmanlık alanı 1983 yılında Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde Aile Hekimliği olarak belirlenmiş ve 1985 yılından bu yana toplum sağlığındaki bu temel alanın uzmanlarının eğitimlerine başlanmıştır. Alma Ata Konferansı DSÖ ve WONCA tarafından 30. yılında artık ismi Almatı olan aynı şehirde tekrar düzenlenmiş, 2008 yılında yayınlanan “Birinci Basamak Şimdi Daha Da Önemli” raporunda
 
Aile Hekimliği uzmanlığının temel tanımları şu şekilde özetlenmiştir:
1. Maddi olarak herkesin ulaşabildiği
2. Bireylere odaklı
3. Geniş kapsamlı ve
4. Diğer uzmanlıklarla koordine hizmet sunumu
 
Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri;
 

 1. İlk temas noktası

 2. Kolay ulaşılabilir

 3. Entegre ve koordine

 4. Sürekli

 5. Bütüncül, biyopsikososyal yaklaşım

 6. Kişisel, aile ve toplum yönelimli

 7. Gizlilik ve yakınlık

 8. Savunuculuk

 9. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı

 10. Özgün görüşme ve klinik karar verme süreci

 11. Ekip hizmeti şeklinde sıralanabilir.

 
Bu özellikler aile hekimliğinin bir disiplin olarak tanımlanmasını sağlayan temel unsurlardır ve aile hekimlerinin içinde çalışmakta oldukları sağlık sistemine dayanmaz.
 
Bir Aile Hekimliği Uzmanında var olması gereken temel yeterlilikler ise;
 

 1. Birinci basamak yönetimi

 2. Kişi/Hasta merkezli bakım

 3. Özgün problemleri çözebilme

 4. Kapsamlı yaklaşım

 5. Toplum yönelimli olma

 6. Bütüncül yaklaşım modelleme olarak kabul edilmektedir.

Bahsi geçen konularda bilgi, beceri ve tutumla donatılmış aile hekimliği uzmanlarınca verilen, sağlık sisteminin merkezinde yer alan güçlendirilmiş birinci basamak sağlık yönetimi ve hizmet sunumu ile basamaklandırılmış bir sağlık sisteminde, DSÖ’nün 21.yüzyıl hedeflerine yönelebileceği tüm dünyada kabul görmektedir.
 
Mezuniyet Öncesi Eğitim
 
Mezuniyet öncesi eğitim kapsamında Aile Hekimliği Anabilim Dalı, bünyesinde aktif olarak yer almış, 2003’ten bu yana tıp fakültesi dönem I, II ve III. sınıf öğrencilerinin mesleki ve klinik beceri derslerini tek başına 2009–2010 öğretim yılına kadar sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren söz konusu beceri derslerini diğer klinik dallarla beraber yürüterek koordine eden Aile Hekimliği ABD, 2009 Temmuz ayından itibaren tıp fakültesi dönem VI öğrencilerinin zorunlu bir aylık Aile Hekimliği stajını uygulamaya başlamıştır. Söz konusu staj kapsamında intörn doktorlara, birinci basamak kuruluşları olan Aile Sağlığı Merkezlerindeki eğitici eğitimi almış hekimlerin yanında birinci basamak yaklaşımı, klinik yöntem ve karar verme süreçleri hakkında bilgi, deneyim kazandırılmaya çalışılmaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dönem IV öğrencilerinin Akılcı İlaç Task’ında ve fakülte bünyesinde yer alan eğitimle ilgili kurullarda aktif olarak görev almaktadır.
 
Mezuniyet Sonrası Eğitim
 
2004 yılından beri uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı yedi uzman vermiştir, halen kadrosunda on iki uzmanlık öğrencisini yetiştirmektedir. Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre üç yıllık eğitim süreci olan Aile Hekimliğinin, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından hastane klinik rotasyonları 18 ay ve saha eğitimi 18 ay olarak belirlenmiştir. Rotasyon süreleri; dört ay İç Hastalıkları, dört ay Kadın Hastalıkları ve Doğum, dört ay Çocuk Hastalıkları, iki ay Ruh ve Sinir Hastalıkları, bir ay Genel Cerrahi, bir ay Kardiyoloji, bir ay Göğüs Hastalıklarından oluşmaktadır. Rotasyonlarını tamamlayan uzmanlık öğrencileri Dermatoloji ve Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında birer ay seçmeli eğitim almakta, bir ay süreyle Samsun Doğumevi’nde normal doğum için gözlemci olarak eğitim sürmektedir. Uzmanlık öğrencileri için 2004’ten beri haftada yarım gün düzenli eğitim toplantıları yapılmaktadır.
 
Tıp Doktorluğu (Mezuniyet Öncesi) Ders Programı
 

Dönem I

Dönem II

Dönem III

Dönem VI

Pazartesi
MDU

Salı
MDU

Çarşamba
MDU

Pazartesi
(Aile Hekimliği stajı)

Cuma
MDU

Perşembe
MDU

Perşembe
MDU

Salı
(Aile Hekimliği stajı)

 

 

 

Perşembe
(Aile Hekimliği stajı)

 

 

 

Cuma
(Aile Hekimliği stajı)

 
Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
 

 • Samsun Sürekli Mesleksel Gelişim Kulübü etkinlikleri (2006-2007 Yılında dört adet)

 • Erişkin bağışıklama Paneli 16–17 Şubat 2008

 • Saha Eğiticiliği Toplantısı 5 Mart 2011

 • Aile Hekimliği Yaz Okulu 22–24 Haziran 2012

  
Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri
 

 

Kitap

Makale

Sözel Bildiri

Poster Bildiri

2003

 

8

3

15

2004

 

19

12

13

2005

 

8

6

14

2006

 

4

3

7

2007

1

14

2

7

2008

 

13

9

11

2009

1

13

2

4

2010

 

8

20

20

2011

 

15

30

30

2012

 

4

20

20

2013

1

15

8

12

2014

2

12

9

15

2015

1

20

6

11

2016

1

22

7

14

 
Anabilim Dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

 
Anabilim Dalının Klinik Faaliyeti
Hastane içinde iki adet aile hekimliği polikliniği, bir adet periyodik sağlık muayenesi (check-up) polikliniği ile sigara bıraktırma polikliniği vardır.
 
Anabilim Dalının Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
Anabilim dalında Türkiye’de sahada eğitim açısından ilk olan bir ay zorunlu dönem 6 aile hekimliği stajı vardır. Klinik ve mesleki beceri eğitimi ve probleme dayalı öğrenim konusunda on yıllık bilgi ve deneyim birikimi oluşmuş olup, diğer aile hekimliği anabilim dallarına danışmanlık verilmektedir.
Prof. Dr. Füsun Yarış ve Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği uygulamasına geçişi öncesinde uygulanan birinci aşama uyum eğitimlerinde 2005- 2009 yılları arasında eğitim koordinatörlüğü yapmış ve ciddi bir bilgi ve deneyim birikimi oluşturmuşlardır.
 
Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
Eğitim ve hizmet alanında akredite, uluslararası bağlantıları daha güçlü, toplum yönelimli tıp eğitimi veren, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde ulusal düzeyde başarıya ulaşmış, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ülkede gelişimine yön veren bir anabilim dalı hedeflemekteyiz.
 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Mezunlarımız
 

 1. Uzm. Dr. Serap ALPTEKİN

 2. Uzm. Dr. Mahçube ÇUBUKÇU

 3. Uzm. Dr. Erkan TURAN

 4. Uzm. Dr. Rahman YAVUZ

 5. Uzm. Dr. Ecevit SARIHAN

 6. Uzm. Dr. Ömer Faruk YENER

 7. Uzm. Dr. Ercüment KADIOĞLU

 8. Uzm. Dr. Hasan PİRDAL

 9. Uzm. Dr. Esin GENÇ

 10. Uzm. Dr. Fulya YARAR

 11. Uzm. Dr. Öznur ALTUNTAŞ

 12. Uzm. Dr. Selma AYDIN

 13. Uzm. Dr. Mustafa Kürşat ŞAHİN

 14. Uzm. Dr. Fatma Nihal YOLOĞLU

 15. Uzm. Dr. Onur ÖZTÜRK

 16. Uzm. Dr. Şükriye BAYRAK ÖZDİN

 17. Uzm. Dr. Mustafa ACARTÜRK

 18. Uzm. Dr. Ayşenur ALPER GÜRZ

 19. Uzm. Dr. Gülümser KIR DOĞRU

 20. Uzm. Dr. Saadettin BAYÇELEBİ

 21. Uzm. Dr. Sülbiye AYDOĞAN GÜVEN

 22. Uzm. Dr. Feyza PARLAK KABAKÇIOĞLU

 23. Uzm. Dr. Bahadır YAZICIOĞLU

 24. Uzm. Dr. Çiğdem AKYÜZ

 25. Uzm. Dr. Hilal YILMAZ

 26. Uzm. Dr. Gülşah ÖZTÜRK

 27. Uzm. Dr. Elvan ŞAHİN YANIK

 28. Uzm. Dr. Ebru YILDIRIM

 29. Uzm. Dr. Gülay ŞAHİN

 30. Uzm. Dr. Elif ERDOĞAN CENİK

 31. Uzm. Dr. Rabia DANE KOCASARAÇ

 32. Uzm. Dr. Burcu SEZER

 33. Uzm. Dr. Merve TAŞTAN

 34. Uzm. Dr. Vasfiye GÜVEN

 35. Uzm. Dr. Tuğçe SUBAŞI

 
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 55139, Atakum/Samsun
Tel:    0362 312 1919 – 4270 Faks:  0362 457 60 41