Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalında Akademik Eleman Listesi

                                                

 

Doç.Dr.Leman TOMAK            Anabilim Dalı Başkanı


Anabilim Dalı Tarihçesi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün 21.05.1999 tarih B.30.2.ODM 0.70.00.00/76-03073-11601 sayılı yazıları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Bünyesinde “Biyoistatistik Anabilim Dalı” Kurulmasına dair Üniversite Senato Kararını YÖK’ e bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 29.06.1999 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında söz konusu Senato kararını inceleyerek 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca “Biyoistatistik Anabilim Dalı”nın kurulmasının uygun görüldüğüne, 13.07.1999 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.01.-1268-16430 onay sayılı yazıları ile karar verildiğini Üniversitemize bildirmiştir. 

Biyoistatistik Anabilim Dalı Kuruluşu ile birlikte Yüksek Lisans Programı da başlatılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 25.06.2009 tarih ve 18671 sayılı yazısı ile Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Biyoistatistik Anabilim Dalının isminin 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca yeniden “Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi” olarak düzenlenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. 

 

 

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı 

Teorik istatistikçiler tarafından her yıl yüzlerce yeni istatistik yöntem geliştirilmektedir. Bu yöntemlerin kullanılabilirliği, gerçek verilerde varsayımlarının tutarlılığı, gerçek biyolojik verilere uygunluğu ancak Biyoistatistik dalında yapılan çalışmalarla mümkün olabilmektedir.

Amaç, verilerini canlılar üzerinden toplayan farklı meslek dallarında (Biyoloji, Veterinerlik, Tıp, Tarım, Beden Eğitim vb bilim dalları) yapılan araştırmaları bilim dalına özel geliştirilmiş istatistik yöntemlerle analiz edebilen, bu bilim dallarında kullanılan istatistik yöntemleri mukayeseli inceleyebilen, gerekli görüldüğünde yeni yöntemler geliştirebilmeye yönelik çalışmaları yürütebilen eleman yetiştirmektir. Bunun yanında 400-500 araştırma görevlisinin ve bir o kadar öğretim üyesinin yaptığı araştırmalarda danışmanlık çalışmalarını kurumsallaştırmak için yeterli bir yapıya kavuşmaktır.

İyi klinik uygulamaları, hayvan denemeleri, ilaç denemelerinin (Faz-I,II,III ve IV) tasarım, kuruluş ve analizleri ile ilgili detaylı yöntem çalışmalarının yapılabilmesi için Biyoistatistik bilim dalında ileri düzey tez çalışmaları yürütmek gerekmektedir. Doz yanıt çalışmaları, Gen Dizi Analizi için istatistik yöntemlerin geliştirilmesi, mikrobiyolojide popülasyon dinamiği çalışmaları, yaşam analizleri, özellik taşıyan kanser durumlarının analizi için geliştirilen istatistik yöntemler, kantitatif epidemiyoloji üzerinde yöntemsel çalışmalar yapabilmek için lisansüstü programlarının aktif çalışma yürütmesi temel hedeftir. Genelde İstatistik Bölümlerinde yapılan lisansüstü çalışmalar incelendiğinde bu özel Biyoistatistik konular üzerinde durulmadığı rahatlıkla görülebilecektir.  O nedenle Biyoistatistik Bilim Dalında bu konuların ele alınması zorunluluğu doğmaktadır.

Hastane kalite yönetimi ile ilgili çalışmaların yürütülebilmesi, hastalık tanı ve tedavisinde kullanılan birçok özel formların geliştirilmesi, norm çalışmalarının yapılabilmesi ve karşılaştırılması, teletıp ve e-tanı uygulamalarının geliştirilmesi çalışmalarının yapılabilmesi, laboratuar kalite yönetimleri vb konular tamamen ayrıcalıklı konulardır ve Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalında çalışılması zorunluluğu vardır.

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalındaki çalışmalar sadece Tıp Fakültesinde çalışan araştırıcıların ihtiyaçları gideren yöntemsel çalışmalara yönelik değil aynı zamanda diğer Sağlık Bilimleri Enstitüsü bilim dallarda da  (Diş Hekimliği, Beden Eğitimi, Veteriner Hekimliği, Farmokinetik vb) bilimsel çalışma yapanların gereksinim duydukları uygulamalı istatistikte farklılık arz eden istatistik yöntemlerin geliştirilmesi, uygulamalarının karşılaştırılması çalışmalarını yapabilmeye yönelikte olmaktadır.

 

Öğretim Türü:

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim:

Anabilim Dalı bağımsız lisans eğitimi yürütmemektedir. Tıp Fakültesi lisans eğitimi içerisinde görev yürütmektedir.  Tıp Fakültesinde okutulan Biyoistatistik ve Bilişim derslerini yürütmektedir.

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim: 

Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve doktora eğitimleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ile ortak program şeklinde yürütülmektedir.

Yüksek Lisans eğitimine İstatistik, Matematik bölümleri mezunları kabul edilebildiği gibi diğer biyoloji tabanlı lisans mezunları da kabul edilebilmektedir. Ancak, İstatistik, Matematik gibi bölümlerden mezun olanlar OMÜ yönetmeliğine göre 1 yıl Tıp Fakültesinde hazırlık sınıfına devam edip başarılı olmaları gerekirken, diğer Biyoloji tabanlı eğitim almış olanlarda 1 yıl İstatistik, Matematik hazırlık sınıfı okumak ve başarılı olmak durumundadır. Hazırlık sınıflarından sonra normal ortak programdaki Biyoistatistik Yüksek Lisans derslerini almaya hak kazanmaktadırlar. Biyoistatistik Yüksek Lisans eğitimi süresi içerisinde en az bir yarıyıl Hacettepe (Biyoistatistik Anabilim Dalından) Sağlık-Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programındaki derslerden alması gerekmektedir. Geri kalan dersleri de OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans derslerinden alması gerekmektedir. Doktora programında ise Ortak program yönergesi çerçevesinde dersler alınmaktadır

 

Tıp Doktorluğu (Mezuniyet Öncesi) Ders Programı

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı mezuniyet öncesinde Tıp Fakültesi Ders Programı içerisinde ikinci sınıf öğrencilere, Etik ve Tıbbi Araştırma Teknikleri Bloğu içerisinde üç haftalık süreçte temel Biyoistatistik konuları verilmektedir. Dördüncü sınıf öğrencilere Tıp Hukuku Bloğu içerisinde ikinci sınıfta gördükleri temel konulara ilişkin üç saat/hafta Biyoistatistik uygulaması yaptırılmaktadır. Üçüncü sınıf Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli Bloğu içerisinde bilimsel yazıların Biyoistatistik açısından değerlendirilmesi ve kanıt gücü anlatılmaktadır.

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler 

Diğer ilgili Anabilim Dalları ile birlikte düzenlenen ortak faaliyetler;
1-   Fen Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı İle birlikte
“6. İstatistik Günleri Sempozyumu: 28–30 Ağustos 2008”.
2-   Ziraat Fakültesi Bitki Koruma ve Biyometri Anabilim Dallarlı ile birlikte;
“R-Programında Doz-Yanıt Uygulamaları Çalıştayı: “27–29 Mayıs 2009”
 
Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri  

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kitap - - - - 1 - -
Makale 16 14 7 10 11 12 10
Bildiri 2 4 3 1 3 2 6
TOPLAM 18 18 10 11 15 14 16

 
Tıp Fakültesi içerisinde çok gerekli olan Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalını hem kadro hem hizmet açısından yeterli seviyeye getirmektir. Danışmanlık çalışmalarının mutlaka kurumsallaştırılması gerekmektedir. 400–500 Araştırma görevlisinin ve aynı düzeyde öğretim üyesinin hizmet beklediği bir birimin bu hizmeti verebilecek düzeye getirilmesi için insan kaynağı ve alt yapı çalışmalarına gereksinim vardır. Hedef her gün binlerce yeni yöntemlerin geliştirildiği Biyoistatistik ve Bilişim dallarında çalışmaları takip edebilecek, uygulayabilecek ve katkıda bulunabilecek insan kaynağına erişmek ve diğer hizmetlerde yeterli düzeye gelebilmektir.