Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi:
                                 
Dr.Öğr.Üyesi Rahman YAVUZ                   Anabilim Dalı Başkanı   
Dr.Öğr.Üyesi Özlem MIDIK
Dr.Öğr.,Üyesi Servet AKER

Anabilim Dalı Tarihçesi
Kuruluşu: 30.06.2003 tarih ve 2003/87 sayılı üniversite senatosu kararınca kurulan ve YÖK tarafından 31.07.2003 tarih 16538 sayılı yazısı ile kuruluşu uygun görülen Tıp Eğitimi Anabilim Dalı yine YÖK tarafından alınan 24.12.2008 tarih ve 4970 sayılı karar ile kapatılmış idi. Ancak Danıştay’a yapılan itiraz sonucu bu kapatılma işlemi iptal edilmesi sonucu 21.07.2009 tarihinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı yeniden akademik faaliyetlerine başladı.
  
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
       Avrupa Tıp Eğitimi Birliği (AMEE) tarafından 2005 yılında yayınlanmış olan 28 No’lu eğitim rehberinde tıp eğitimi anabilim dallarının gelişimi ve rollerinden bahsedilirken aynı zamanda tıp eğitimi anabilim dallarının tıp fakülteleri için zorunlu bir gereklilik olduğu vurgulanmıştır. Tüm dünyada tıp eğitimi anabilim dalları, tıp eğitimine temelde mezuniyet öncesi olmak üzere hem mezuniyet sonrası hem de yaşam boyu eğitim alanlarında katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, tıp eğitiminde program geliştirme ve değerlendirme, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, eğitici eğitimi, mesleksel beceri eğitimi alanlarında katkılar yapmaktadır.
 
 
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı
      Anabilim Dalı mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının yapılandırılmasında, ihtiyaç duyulan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında temel rol almakta iken, özellikle koordinatörlüğünü yaptığı ve yürütülmesi için destek verdiği klinik eğitim öncesi seçmeli blok programlarına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyesi/üyeleri fakültemizin eğitim ile ilgili kurullarının doğal üyesi durumundadır ve aktif olarak toplantılarda yönlendirici konumda çalışmaktadır.
 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin görev aldığı kurullar:
Tıp Eğitimi Kurulu
Sınıf Temsilcileri Kurulu
Ölçme ve Değerlendirme Kurulu
Program Kurulu
Multidisipliner Uygulama Kurulu
Eğitim Becerileri Kurulu
Tıp fakültesi Web sitesi Düzenleme Kurulu
Soru Bankası Kurulu
Senaryo Kurulu
Çok sayıda seçmeli blok kurul üyelikleri

      Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı ilk akreditasyonu, ara değerlendirme ve yeniden akreditasyon süreçlerinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı sürecin organizasyonu ve yürütülmesinde öncü katkılar sağlamıştır ve halen çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu süreç içerisinde Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın Ulusal çekirdek Eğitim Programı uyum çalışmaları sürecinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın yoğun çalışmaları olmuştur. Eğitim programı geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreciyle ilgili oluşturulan projede Anabilim Dalımız önemli katkılar sağlamaktadır. Eğitim programının ihtiyaç duyduğu ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ilgili kurul çalışmalarında aktif katılım gösteren Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, eğitimin programında ihtiyaç duyulan ölçme ve değerlendirme araçlarıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın ilk üç yılında seçmeli programların koordinasyonu 2013 yılından itibaren anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Gerek alan içi gerekse alan dışı içeriklere sahip seçmeli blok programları, aralıklı tasarım yöntemiyle, çekirdek eğitim programı içerisinde yer alacak şekilde tasarlanarak sürdürülmektedir.
 
Anabilim Dalının Düzenlediği Yayın Etkinlikleri
      Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından uluslararası ve ulusal indekslerde yayınlanan makalelerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş ve ödül almış sözel ve çok sayıda poster bildiriler bulunmaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katkılarıyla “ABC of Learning and Teaching in Medicine, 2nd Edition Peter Cantillon (Editor), Diana Wood (Editor)” isimli kitabın tamamının dilimize çevirisi ve çeviri editörlüğünde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri rol almışlardır. Yine ABC of Clinical Leadership-Tim Swanwick, Judy McKimm” isimli kitap çevirisinde gerek çevirmen gerekse düzenlemeler esnasında Anabilim Dalı çok önemli katkılar sağlamıştır. Yine Anabilim Dalı öğretim üyelerince “Tıp Eğitiminde Tanımlar “isimli kitap yazılmıştır.
 
Anabilim Dalının Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın gelecek hedefleri arasında; ülkemizin sağlık gereksinimlerinin farkında olarak bulunduğu toplumun sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla tıp öğrencilerinin gerekli güncel ve çağdaş bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinmesine olanak sağlayacak Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programının yönetiminde katkı sağlamaya devam etmek, bu bağlamda eğitim programının ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık, eğitsel faaliyetler, araştırma faaliyetlerini tıp eğitiminde yaşanan çağdaş gelişmeler bağlamında sunmak, öğrenen merkezli eğitimi odağına alan çağdaş eğitsel strateji,  ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak, bölgesel olarak tıp eğitiminde öncü bir rol üstlenmek ve ulusal düzeyde tanınırlığı artırmak.