Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:
                                              

Prof.Dr.Ayhan BİLGİCİ                   Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Gamze ALAYLI

Prof.Dr.Dilek DURMUŞ

Doç.Dr.Yeşim AKYOL

Doç.Dr.Yasemin ULUS
Doç.Dr.Hasan ULUSOY 
Doç.Dr.İlker İLHANLI
Öğr.Dr.Ahmet Kıvanç CENGİZ

Anabilim Dalı Tarihçesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde 1979 yılında kurulmuştur. Kliniğimiz kurulduğu yıllarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ağırlıklı olarak çalışırken, 1999 yılında anabilim dalımıza bağlı Romatoloji Bilim Dalı'nın kurulmasıyla birlikte Romatoloji alanında da hizmet vermektedir. Kliniğin akademik kadrosu 4 profesör, 2 doçent' ten oluşmaktadır. Anabilim Dalımız bugüne kadar 45 uzman hekim, 2 Romatoloji yan dal uzmanlık öğrencisi yetiştirmiştir. Halen 11 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir. Klinikte 22 yatak kapasiteli servis ve ayaktan fizik tedavi ünitesi ile hizmet verilmektedir. Romatoloji polikliniği, Biyolojik ajan polikliniği, Ağrı polikliniği ve Osteoporoz poliklinikleri bulunmaktadır. Yumuşak doku ultrasonografisi, izokinetik test ve egzersiz sistemleri ve spastisiteye yönelik girişimsel tedaviler yapılmaktadır.
 
Anabilim Dalı Başkanları
Prof. Dr. Ömer Kuru (2010-halen yürütmekte)
Prof. Dr. Ferhan Cantürk (2001-2010)
 
Anabilim/Bilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
OMU Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A. D. olarak amacımız;

  • Gerekli teorik ve pratik donanıma sahip, vizyon sahibi ve gelişime açık, tıp etiği konusunda duyarlı hekimler yetiştirmek

  • Alanımızın konularına ilişkin güncel araştırma ve gelişmeleri yakından takip etmek, ülkemizde yenilikçi araştırma ve çalışmalarda bulunmak

  • Teorik ve pratik donanıma sahip Romatoloji Yan Dal Uzmanlığı eğitimi vermek

  • Sağlık hizmetlerini tıp etiğine bağlı kalarak, güncel gelişmeler ışığında, kaliteli bir şekilde vererek hasta memnuniyetini ve güvenini sağlamak

  • Bilimsel toplantılar (ulusal kongre, sempozyum, aylık vaka toplantıları vb.) düzenlemek

  • Halk ve tıp mensupları için bölgesel eğitim toplantıları yapmak, böylelikle toplumun hastalıklardan korunma, erken tanı ve doğru tedavi açısından bilinçlendirilmesini sağlamak, tıp mensuplarına ise alanımızla ilgili güncel gelişmeleri aktarmak, deneyimlerimizi paylaşmak, iletişim ve birlik hissiyatı oluşturmaktır.

  • Tıpta uzmanlık öğrencilerinin, alanımızdaki güncel gelişmeleri takip etmesi, araştırma planlama ve analitik-eleştirel düşünme alışkanlığı kazanması, yayın faliyetlerine katkı sağlaması, makale tarama ve değerlendirmesi yapabilmesi, kongre bildirisi, seminer ve vaka sunumu hazırlayabilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla, yıl boyunca her hafta öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılımı ile makale saati ve seminer düzenlenmektedir. Her bir Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin eğitim süresi içinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında bir araştırmayı tamamlayarak tez formatında hazırlaması ve bitirme sınavı sırasında jüri üyelerine sunması gerekmektedir.

 
Öğretim Türü
Mezuniyet Öncesi Eğitimler:
Tıp Fakültesi
-Dönem 1, 2, 3 öğrencileri için probleme dayalı öğretim sistemi çerçevesinde yönlendiricilik ve sunumlar şeklinde dersler verilmektedir.
-Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencilerine ise yılda 6 kez tekrarlanan, 6 haftalık süreli Hareket Bloğu kapsamında fizik tedavi, rehabilitasyon ve romatolojik konuları içeren sunum, hasta başı uygulaması ve poliklinik çalışması şeklinde eğitimler verilmektedir.
-Blok Kurulu başkanlığı ve üyelikleri, program ve senaryo kurulu üyelikleri sürdürülmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
I ve II. öğretim Yaşlı Bakım Bölümü 2. sınıf öğrencileri için, Yaşlı Rehabilitasyonu dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitimler:
Tıpta Uzmanlık Eğitimi
4 yıllık eğitimlerinin 1. yılında, öncelikle kas iskelet sistemi anamnezi ve muayenesini öğrenirler ve yataklı servisteki hasta takiplerinden sorumlu olurlar. Hastaları daha kıdemli bir asistanın eşliğinde muayene ve tedavi ederler, servis vizitinde hasta sunumu, poliklinikte gözlem ve kıdemli asistana yardım yaparlar.
2. yıl asistanı olarak, polikliniklerde çalışarak 3 ve 4. yıl asistanlarına eşlik ederler. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesinde gözlem ve pratik yaparlar, romatolojik tedavileri ve girişimsel işlemleri (intraartiküler effüzyon boşaltımı ve enjeksiyonu, spastisite için enjeksiyon tedavileri vb.), izokinetik test ve egzersiz sistemini kıdemli asistan ve öğretim üyesi rehberliğinde öğrenir ve yaparlar. Sağlık Kurulu için rapor düzenlemeyi (maluliyet veya durum bildirir) sorumlu öğretim üyesi eşliğinde gerçekleştirirler.
3. yıl asistanı olarak, Dahiliye (4 ay) , Nöroloji (3ay), kardiyoloji (1 ay), Göğüs Hastalıkları (1 ay), ortopedi (1 ay) ve radyoloji (1 ay) rotasyon programına  katılarak bu alandaki deneyimlerini artırırlar. Tez konusunu sorumlu olduğu öğretim üyesi ile belirleyip, araştırmalarına başlarlar
4. yıl asistanı olarak, klinikte gerçekleşen tüm aktiviteleri gözlemlemek, danışmanlığını yapmak ve uygulamak, diğer kliniklerden istenen konsültasyonları cevaplamak gibi konuları bir öğretim üyesi gözetiminde gerçekleştirir, uzmanlık tezini tamamlar ve sunarlar.
Tüm eğitimleri boyunca 4 ile 5 günde bir nöbet tutarlar, haftalık olarak düzenlenen eğitim seminerleri, literatür saatleri ve ulusal kongrelere eğitimlerinin bir parçası olarak katılırlar.

Yan Dal Eğitimi
3 yıl boyunca öğretim üyesi rehberliğinde, romatolojik hastalıklarla ilgili olarak teorik ve pratik bilgileri artırılır. Romatoloji polikliniği, yataklı servis, konsültan hekim ve bilimsel araştırma hizmeti verirler. Haftalık olarak düzenlenen eğitim seminerleri ve literatür saatlerine, bilimsel toplantılar ve ulusal kongrelere eğitimlerinin bir parçası olarak katılırlar.

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler
Vaka toplantısı (her ay 1 kez)
Ulusal Karadeniz Romatoloji Kongresi (I-V.)
Bölgesel Eğitim Toplantıları(I-V.)
Kurslar; Güz Atölyesi (I-III.), Kış Atölyesi (I-III.)

Verilen Hizmetler
Romatolojik Hastalıklar Tanı ve Tedavisi (Romotoid artrit, Ankilozan spondilit, Psöriatik artrit vb.)
Kollagen Doku hastalıkları Tanı ve Tedavisi (Sistemik Lupus Eritematozus, Behçet hastalığı vb.)
Ağrı Ünitesi
Omurga (bel ve boyun) Ağrısı Tanı ve Tedavisi
Osteoporoz Tanı ve Tedavisi
Fibromiyalji Tanı ve Tedavisi
Nörolojik Hastalıklar Rehabilitasyonu (İnme, Multipl Skleroz, Parkinson Rehabilitasyonu vb.)   
Pediatrik Hasta Rehabilitasyonu (Serebral palsi, Spina bifida vb.)
Kalp Hastalıkları Rehabilitasyonu
Ortopedik Rehabilitasyon
Spor Yaralanmaları Rehabilitasyonu
 
Anabilim/Bilim Dalının Akademik Eleman Listesi
 

Prof.Dr.Ömer KURU
(Anabilim Dalı Başkanı)

omerkuru@omu.edu.tr

2655

Prof.Dr.Ayhan BİLGİCİ

abilgici@omu.edu.tr

3211

Prof.Dr.Gamze ALAYLI

galayli@omu.edu.tr

3091

Doç.Dr.Dilek DURMUŞ

drdilekdurmus@yahoo.com

2367

Doç.Dr.Yeşim AKYOL

yesimakyol@yahoo.com

3827

Doç.Dr.Yasemin ULUS

yaseminulus@gmail.com

3828

 

 
Özel Alan Bilgileri
Romatoloji-Algoloji alanında          ; Prof.Dr.Ömer KURU ve Prof.Dr. Ayhan BİLGİCİ
Ortopedik Rehabilitasyon alanında  ; Prof.Dr.Gamze ALAYLI ve Doç.Dr.Yeşim AKYOL
Nörolojik Rehabilitasyon alanında   ; Doç.Dr. Yasemin ULUS
Kardiyak Rehabilitasyon alanında    ; Doç.Dr.Dilek DURMUŞ
 
Anabilim/Bilim Dalının Etkileşimde olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Romatizma ve Ağrı Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 
Anabilim/Bilim Dalının Kendisi için Öngördüğü Gelecek Planı
Çağın gerekleri ile uyumlu değişimi ve gelişimi sağlayarak eğitim ve öğretim vermeye, donanımlı ve  ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak doktorlar yetiştirmeye, uluslararası bilime katkıda bulunmaya, tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemeye, hasta memnuniyetini ve güvenini ön planda tutan sağlık hizmeti vermeye devam etmek amaçlanmaktadır.
 
İletişim:
Tel : 0 362 312 19 19 
Poliklinik Sekreteri        : 2338
Anabilim Dalı Sekreteri  : 3830
Servis Sekreteri           : 4236
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
55200  Atakum  /  Samsun