Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

               Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Öğretim Üyeleri ve İdari Görevleri

                                                           Tıbbi Genetik Bilim Dalı Bşk.
Prof. Dr. Nurten KARA,                           Anabilim Dalı Başkanı-Moleküler Genetik Bilim Dalı Bşk.
Prof. Dr.  Sezgin GÜNEŞ,
Doç. Dr. Şengül TURAL                            Sitogenetik Bilim Dalı Bşk.                    
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Alper ARSLAN        Tıbbi Biyoloji Bilim Dalı Bşk.


                Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Tarihçesi
 
            Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 1983 yılında Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN tarafından kurulmuştur. Bu Anabilim Dalının temel amacı; yaşam bilimleri kapsamında insan sağlığında moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, hücre genetiği (sitogenetik) ve moleküler genetik perspektifiyle eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan ve bilimsel araştırmalar yürütmektir. Tıp Fakültesi Öğrencilerine Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Tıbbi Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Genetik Bilim Dalı alanında dersler vererek, öğrencilerin bilimin önemini, ilkelerini kavramalarını, uygulama alanında kazanılan bilgilerin kullanımını başaran hekimler olarak yetiştirmelerini sağlamakla görevli bir Anabilim Dalıdır. Ayrıca, lisansüstü düzeyde eğitim vermek suretiyle araştırıcı, sorgulayıcı ve analiz edici insan gücünü topluma kazandırmayı hedeflemiştir. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Üniversiter yaşamı kültürel dayanaklara kavuşturmayı başaran, uzmanlık gerektiren diğer bilim alanlarına bilgi üreten, ürettiği bilgiyi paylaşan ve bilgileri teknolojiye uygulayan bireyler yetiştirerek, insan sağlığına gereken özeni ve katkıyı zamanında göstermeyi de ilke edinmiştir. 
           Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında görev yapmakta olan Öğretim Üyelerinin akademik özgeçmişleri aşağıda ifade edildiği gibi olmuştur. Prof. Dr. Nurten KARA, Yüksek Lisans eğitimini 1988 tarihinde tamamlamış, 1988 tarihinde Öğretim Görevliliği kadrosuna atanmış,  Doktora eğitimini 1999 tarihinde tamamlayıp 2001 tarihinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmış, 2010 tarihinde Doçentlik sınavını başararak Doçentlik kadrosuna atanmış ve 2014 tarihinde Profesör kadrosuna atanmıştır. Prof. Dr. Nurten KARA, bu görevi halen sürdürmektedir. Prof. Dr. Mehmet ELBİSTAN, 30. 04. 1982 tarihinde Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmış, 14.07.1987 tarihinde doktorasını tamamlamış, 25.01.1988 tarihinde aynı Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi olarak atanmış, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak görev yaparken, Samsun Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında münhal olan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 04.04.1990 tarihinde atanmış, 12.10.1995 tarihinde Doçent olmuş, 29. 05. 1996 tarihinde Doçentlik kadrosuna atanmış, 23 şubat 1999 – 30 Ekim 1999 tarihleri arasında “European University Diploma in Molecular Cytogenetics” konulu doktora sonrası eğitim programına katılmış, bu eğitim sonunda belirlenen jüri tarafından sınava alınmış ve sınavı başararak “Le Diplome d’Universite Europeen DE CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE” konulu ve “UNIVERSITE D’AUVERGNE Diplome d’Universite de 3e Cycle” adıyla tanımlanan diplomayı hak etmiş ve 23.03.2003 tarihinde Profesör kadrosuna atanmıştır. Prof. Dr. Mehmet ELBİSTAN, halen Profesör olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Sezgin GÜNEŞ, Yüksek Lisans eğitimini 1999 tarihinde, Doktora eğitimini 2002 tarihinde tamamlamış, 2002 tarihinde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış, 2011 tarihinde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında münhal Doçentlik kadrosuna atanmış olup, bu görevini halen sürdürmektedir. Ayrıca, Doç. Dr. Sezgin GÜNEŞ, 2014-2016 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Klinik Androloji Anabilim Dalında erkek infertilitesi konusunda araştırmalar yapmıştır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper ARSLAN, 2005 tarihinde Yüksek lisans yapmış, 2012 tarihinde Macaristan Semmelweis Üniversitesi, Moleküler Tıp Doktora Okulunda Doktora eğitimini tamamlamış, 2013 tarihinde Tıp Fakültesinin Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında münhal Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmış ve bu görevini halen sürdürmektedir. Yrd. Doç. Dr. Şengül TURAL, 2005 tarihinde yüksek lisans yapmış, 2011 tarihinde doktora eğitimini tamamlamış, 2012 tarihinde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında münhal olan Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmış ve 2017 tarihinde aynı Anabilim Dalında münhal Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Şengül TURAL, bu görevini halen sürdürmektedir.   
          Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış ve 1983 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında münhal Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmış, bilahare sırasıyla Doçent ve Profesör olmuştur. Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN, 1983 tarihinden itibaren sırasıyla 1983-1993 tarihleri ve 2002-2005 tarihleri arasında Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ortadoğu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Bölümünde Profesör olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Hasan BAĞCI, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında münhal olan Profesörlük kadrosuna haricen atanmış ve o dönem Anabilim Dalında doktora öğrencisi olan Prof. Dr. Nurten KARA ile birlikte Moleküler Genetik laboratuarını kurmuştur. Prof. Dr. Hasan BAĞCI, Profesörlük kadrosuna atandıktan sonra, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına atanmış ve bu görevini 1993-2002 tarihleri ve 2005-2016 tarihleri arasında yürütmüş ve 07.11.2016 tarihi itibarıyla yaş haddinden emekli olmuştur.
           Tıbbi Genetik Bilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 26.02.1998 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ve 11.06.1998 tarihli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu kararı uyarınca Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN, Prof. Dr.  Mehmet ELBİSTAN ve Prof. Dr. Hasan BAĞCI’nın kurucu üyeliği nazarı dikkate alınarak kurulmuştur. Tıbbi Genetik Bilim Dalı Başkanlığı, kuruluşundan 2011 yılına kadar, Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN tarafından yürütülmüştür. 07.03.2011 tarihinden itibaren Tıbbi Genetik Bilim Dalı Başkanlığına atanan Prof. Dr. Mehmet ELBİSTAN bu görevini halen yürütmektedir.
 
        
      Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Misyonu ve Vizyonu

          Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımızın misyonu; hücre ve gen düzeyinde araştırma projeleri planlayarak, özellikle tek gen hastalıklarının patogenezini çözümlemek, genetik tanı ve tedavi yöntemlerini geliştirmeye yönelik uygulamalı ve temel araştırmalar yapmak, bu amaca yönelik olarak özellikle hasta hizmetlerine katkıda bulunacak genetik analiz testleri geliştirmek ve Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik ve Sitogenetik Bilim Dalları alanında yüksek lisans ve doktora programları kapsamında uzmanlaşmış sağlık elemanları yetiştirmektir.
              Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının vizyonu; Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Moleküler Genetik, Sitogenetik Dilim Dalı alanlarıyla doğrudan ilişkili Moleküler Tıp alanında yeni gelişmelere yol açacak araştırma ve geliştirme uygulamalarını planlamak, bu amaca yönelik olarak dinamik bir eğitim programı düzenleyip uygulayarak, insan genomu alanında teknolojik yetkinlik kazanıp, uluslararası düzeyde temel araştırma, tanısal yöntemler ve tedaviye yönelik çalışmalar yürüten uzmanlaşmış bir merkez olma seviyesine erişmektir. 

             Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Yeri ve Donanımı

          Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesinde yer alan Tıp Fakültesinin Temel Tıp Bilimleri Binasında bulunmakta olup, Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisinden Atatürk Anıtına doğru ya da Bankalara doğru yüründüğünde görülecek olan açık otoparkın arka tarafına düşen 3 katlı binanın 3. katında doğuya bakan tarafta yer almaktadır.  Anabilim Dalında; hücre kültürü ya da hücre biyolojisi laboratuvarı, moleküler genetik laboratuarı (rutin ve araştırma), moleküler biyoloji araştırma laboratuarı, moleküler genetik ve sitogenetik tanı üniteleri (doku kültürü ve amniyosentez) olmak üzere dört ana bölümden bulunmaktadır. Anabilim Dalının olanakları kök hücre araştırmalarına da imkan vermektedir.  
 
           Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Hizmetleri
           Tıbbi Biyoloji Anbilim Dalında, Hücre kültürü laboratuarı, Sitogenetik tanı ve araştırma laboratuarı (Amniyosentez, koryosentez, kromozon analizleri yapılmaktadır), Moleküler Genetik tanı ve araştırma laboratuvarı (DNA izolasyonu, veri kayıt alanı,  PCR gerçekleştirme alanı, elektroforez ve görüntüleme alanından ibarettir) bulunmaktadır. Ayrıca, laboratuarlarımız kök hücre çalışmalarını yürütme imkanına da sahiptir.   
              Sitogenetik Analizleri
 
              Periferik kan, Amniyon, Kord kanı, Koriyonikvillüs, Fibroblast ve düşük materyallerinden kromozom analizi
Amniyon sıvısından kısa süreli anöploidi tanısı, Frajil X testi
 
              Moleküler Genetik Analizleri
 
              Ailesel Akdeniz Ateşi, Pıhtılaşma faktörleri, Kistik fibrozis, Y-kromozom mikrodelesyonları, Bazı Nörodejeneratif hastalıkların moleküler tanısı (
 
              Bilimsel Araştırma Alanları
 
              Sık gözlenen hastalıklarda genetik varyasyonlar, Erkek ve kadın infertilitesi genetiği, Epigenetik, Kök hücre araştırmaları, Sık kullanılan ilaçların genotoksisite ve sitotoksiteleri
             
              Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Emekli Olan Öğretim Üyeleri


Prof. Dr. Gülsen ÖKTEN   1983-2011
Prof. Dr. Hasan BAĞCI     1993-2016
             
 
              Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Araştırma Görevlileri

Araş. Gör. Gülgez Neslihan Taşkurt HEKİM,
Araş. Gör. Zülfinaz Betül ÇELİK
 
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Sekreteri : Şirin SAYAR
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Hizmetlisi     : Mustafa NORLU
 
            Görüldüğü üzere, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında daimi kadroda 2 Profesör, daimi kadroda 1 Doçent, sözleşmeli kadroda 2 Yardımcı Doçent, sözleşmeli kadroda 2 Araştırma Görevlisi, Sağlık Bilimleri  Enstitüsünün sözleşmeli kadrosunda 1 Araştırma Görevlisi, sözleşmeli 1 sekreter ve sözleşmeli 1 hizmetli görev yapmaktadır.
             Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Eğitim-Öğretim Programı
             Lisans Eğitimi
             Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Öğretim Üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Öğretim Programındaki Dönem I öğrencilerine teorik ve pratik dersler verme yanında, Dönem I, II ve III PDÖ sınıflarında eğitim yönlendiriciliği yapmamakta, ayrıca Anabilim Dalının ders konularıyla ilgili sunumları vermekte, Ölçme Değerlendirme Blok Sorumluluğu, Blok Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmektedirler.  Dönem  IV, V, VI  öğrencileri için seçmeli staj dersleri bazı öğretim üyelerimizce yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, Diş Hekimliği Fakültesinin BİO-125 Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersini ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Önlisans Öğretim Programının I. ve II.  Sınıf Öğrencilerinin Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersini vermekte ve TLP-118 Yaz Stajı I, TLP-206 Yaz Stajı II, TLP-204 Tıbbi Laboratuvar  Stajlarını da yürütmektedirler.
              Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi
             Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans ve doktora eğitim programını da yürütmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim dili Türkçedir. Tezli Yüksek Lisans eğitimi için öğrenim süresi en az iki sene olup, mezun olmak için 24 ulusal ve 120 AKTS kredinin (1 AKTS: 30 saatlik iş yükü) tamamlanması gerekmektedir. İlk sene zorunlu ve seçmeli dersleri almakla 24 kredi ile 60 AKTS tamamlanır. İkinci sene tez çalışması yoluyla 60 AKTS tamamlanır. Yüksek Lisans programı en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasını kapsar. Tezli yüksek lisans öğrencisi alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın toplam dört yarıyıldır. Bu süre uzatmayla azami altı yarıyıl olabilir. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını ya da ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süre içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilmiş olur.
            Doktora eğitim programı ile öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmaları, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmeleri ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmeleri, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmeleri veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmeleri ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır. Doktora eğitim programının kapsamı; doktora dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavı ile sınırlıdır. Bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinin alınmasını şart koşan doktora programı; a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; 24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisini gerektiren bir program kapsamında en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından ibaretken, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 44 ulusal kredi ve 300 AKTS kredisi gerektiren bir program kapsamında en az on beş ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçme hakkına haizdirler. Doktora programlarında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mezun oldukları lisans programında almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden ders seçebilirler. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en az on beş dersin, en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçebilir. Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışması birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara talepleri halinde, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise ilgili programa intibakı gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla yapılarak tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
           Yeterlik sınavı ile derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığı ölçülür. Kredili dersleri, semineri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. (4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık yapılır. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir
            Doktora için normal öğrenim süresi dört sene olup, mezun olmak için 240 AKTS kredisini (1 AKTS: 30 saatlik iş yükü) tamamlamak gerekir. Alınan dersler ile en az 24 kredi (120 AKTS) alındıktan sonra, öğrenci yeterlilik sınavına alınır. Bu sınav sonrasında tez önerisi sunularak deneysel çalışmalara başlanır. Ders dönemi içinde öğrenciler aynı zamanda laboratuvar tekniklerini de öğrenerek uygulama ile ilgili eğitimlerini geliştirirler. Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programı kapsamında, her hafta makale saati, klasik ders konuları ile araştırma sonuçlarının tartışıldığı bilimsel toplantılar da yapılır. Bu program çerçevesinde Öğretim Üyeleri ile Öğrenciler tarafından ilave seminerler de verilebilir. Zamansal uygunluğu sağlandığında, konularında uzman olan araştırıcılar davet edilerek seminer ya da konferans vermeleri sağlanır.   
          
               Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Mezun Olan ve Halen Öğrencilikleri Devam   
                                      Eden Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri
 
              Anabilim Dalımızın Lisansüstü eğitim programlarında 12 Doktora Öğrencisi ile 11 Yüksek Lisans Öğrencisi faal durumda eğitimlerini sürdürmektedirler. 7 Doktora Öğrencisi ile 8 Yüksek Lisans Öğrencisinin (toplam 15 öğrenci) değişik sebeplerle lisansüstü programlarından kayıtları silinmiş, 17 Doktora öğrencisi ve 16 Yüksek Lisans Öğrencisi eğitim programlardan mezun olmuştur. Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından Yüksek Lisans  ve Doktora  Eğitim Programları kapsamında 14 Yüksek lisans ve 35 doktora dersi verilmektedir.
 
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Telefonları:
         
Anabilim Dalı Başkanlığı               : 0362 312 19 19            2276  
Sekreterliği          : 0362 312 19 19            3161  
Asistan Odası    : 0362 312 19 19            3048  
e-mail adresi   tibbibiyoloji@omu.edu.tr
İletişim Adresi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji  Anabilim Dalı Kurupelit / Atakum / Samsun

 
NOTTıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi açık otoparkının arka tarafında bulunan 3 katlı binanın 3. katının doğuya bakan tarafında bulunmaktadır.