Kurumsal Amaç ve Hedefler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER
 
INSTITUTIONAL AIMS AND GOALS OF THE FACULTY OF MEDİCİNE
 
EĞİTİM
EDUCATION
 
Amaç
Aim
 
Toplumun gereksinimlerini gözeterek, bireyin ve toplumun sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için bilgi ve beceriye sahip, etik ve mesleki değerlere uyan, mesleklerarası ekip çalışmasını benimsemiş, sürekli mesleki gelişim sağlayabilen, teknolojiyi kullanabilen hekimler yetiştirmek.
 
To train physicians who have the knowledge and skills to protect, maintain and improve the health of the individual and the society, comply with ethical and professional values, adapt inter-professional teamwork, provide continuous professional development, and use technology, by considering the needs of the society.
 
Hedefler
Goals
 
 
 1. İnsan vücudunun normal ve anormal yapı ve işleyişiyle birlikte hastalık mekanizmalarının öğretilmesini sağlamak.
 2. Toplum için önemli ve yaygın görülen hastalıkların iyi kanıta dayalı uygulamalarla yönetilmesini sağlamak.
 3. Etkili öykü alma, fizik bakı ve iletişim becerilerinin kazandırılmasını sağlamak.
 4. Tıbbi uygulamaların gerektirdiği güncel teknolojileri kullandırmak.
 5. Tıbbi uygulamalarda biyopsikososyal yaklaşım gösterebilmeyi sağlamak.
 6. Hasta merkezli bakım yaklaşımını öncelemek.
 7. Mesleksel uygulamalarda yasalar ve etik ilkelere uygun davranabilmeyi sağlamak.
 8. Dezavantajlı bireylerin ve farklı kültürlerin gereksinimlerinin anlaşılmasını sağlamak.
 9. Toplum ve bireyin  sağlığıyla ilgili  çevresel ve sosyo-kültürel faktörlerin değerlendirilmesini sağlamak.
 10. Sağlık hizmeti sunumunda,  ekip üyelerinin sorumlulukları üstlenmesini ve birbirlerine saygı göstererek uyum içinde çalışılmasını, gerektiğinde liderlik yapılmasını sağlamak.
 11. Topluma yönelik/dayalı eğitim olanakları oluşturmak.
 12. Tıp Fakültesi sosyal yükümlülüğüyle ilgili farkındalığı artırmak, sosyal sorumluluk projeleri üretilmesini sağlayacak ortamlar oluşturmak.
 13. Yaşam boyu öğrenme sorumluluğu kazandırarak, sürekli mesleki gelişimi sağlamak
 14. Saha eğiticiliği yapabilme becerisi kazandırmak.
 15. Ulusal sağlık sisteminin yapı ve işleyişinin anlaşılmasını sağlayacak eğitim ortamları oluşturmak.
 16. Eğitim altyapısını güçlendirmek.
 
 1. To teach the mechanism of diseases together with the normal and abnormal structures and functions of the human body.
 2. To ensure that important and common diseases for the community are managed with good evidence-based practices.
 3. To provide the ability of effective medical history taking, physical examination and communication skills.
 4. To provide the use of current technologies required for medical practice.s
 5. To provide biopsychosocial approach in medical practices.
 6. Prioritizing the patient-centered care approach.
 7. To ensure compliance with laws and ethical principles in rofessional practices.
 8. To provide an understanding of the needs of disadvantaged individuals and different cultures.
 9. To ensure the evaluation of environmental and socio-cultural factors related to the health of the individual and the society.
 10. To ensure that team members take responsibility and work in harmony, respecting each other and leading leadership when necessary in the provision of health services.
 11. To provide community-based educational facilities.
 12. Raising awareness about the social responsibility of the Faculty of Medicine, creating media to develope social responsibility projects.
 13. To provide continuous professional development by gaining lifelong learning responsibility.
 14. To provide the ability to perform field training.
 15. To create educational environments to understand the structure and functioning of the national health system.
 16. Strengthening the educational infrastructure.
 
 
ARAŞTIRMA
RESEARCH
 
Amaç
Aim
 
Birey ve toplum sağlığının korunma ve geliştirilmesine yönelik bilime ve insanlığa katkı sağlayan çalışmalar üretilmesini sağlamak.
 
To ensure the conduction of studies that contribute to science and humanity for the protection and development of individual and community health.
 
Hedefler
Goals
 
 1. Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel araştırma planlanması ve yürütülmesiyle ilgili eğitsel etkinlikler gerçekleştirmek.
 2. Bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmek.
 3. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bilimsel etkinliklere katılımlarını desteklemek.
 4. Elde edilen bilimsel ürünlerin sergilenmesini ve yayınlanmasını sağlayacak olanaklar oluşturmak.
 5. Öğrencilerin danışmanları eşliğinde bilimsel araştırma planlama ve yürütmeleri için uygun şartları sağlamak.
 
 
 1. To make educational activities related to scientific research planning and execution in accordance with ethical principles.
 2. Strengthening the scientific research infrastructure.
 3. To support the participation of students and faculty members in scientific activities.
 4. To create possibilities to exhibit and publish the scientific products obtained.
 5. To provide the appropriate conditions for students to plan and carry out scientific research with their advisors.
 
 
HİZMET
HEALTH CARE
 
Amaç
Aim
 
Birey ve toplum sağlığının korunma ve geliştirilmesi için güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak kalite standartlarında sağlık hizmeti sunmak.
 
To provide healthcare services at quality standards by using up-to-date information and technology for the protection and development of individual and community health.
 
Hedefler
Goals
 
 1. İleri düzeyde sağlık hizmeti sunmak.
 2. Sağlık bakım ürün ve hizmetlerinin kalitesini belgelendirerek paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak.
 3. Ulusal ve bölgesel toplumsal sorunlara odaklanarak, sağlık çalışanlarının bu yönde farkındalıklarını artırmak.
 4. Hasta ve çalışan güvenliğiyle ilgili kalite standartlarını sağlamak.
 5. Hasta ve hasta yakınlarının hak ve sorumluluklarını kalite standartlarına göre gözeten ve koruyan sağlık politikası üretmek.
 
 1. To provide advanced healthcare.
 2. To increase the satisfaction level of stakeholders by documenting the quality of health care products and services.
 3. To raise awareness of health professionals on national and regional social problems by focusing on these topics.
 4. To ensure quality standards related to patient and employee safety.
 5. To make a health policy that protects and looks after the rights and responsibilities of patients and their relatives according to quality standards.