İngilizce Tıp Programı

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde akademik yapılanmasına ve eğitim hayatına başlamış, 1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kurulmasıyla üniversitemize bağlanmıştır. İngilizce Tıp Programı 2011 yılında açılmış, böylece çift programla eğitim veren üniversiteler arasına girmiştir. İngilizce Tıp Programı için İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Tıp eğitimi 6 yıldır ve eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. 2020 yılı itibariyle 6138 mezunu bulunmaktadır.

Kazanılan Derece Tıp Doktorluğu, Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkçe Tıp Programına kayıt için lise diploması, ülke genelinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları, uluslararası öğrencilerin yerleştirilebilmesi için ise OMÜ Yüksek Öğretim Sınavı (OMÜ-YÖS) puanı dikkate alınır.

Uluslararası öğrencilerin Türkçe Tıp Programına kabulü için, TÖMER veya eşdeğerinden alınan Avrupa Dil Portfolyosu dil düzeylerine göre C1 düzeyinde, OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe sınav sonuçlarına göre A ve B düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi dikkate alınır.

İngilizce Tıp programına kayıt olacak tüm öğrenciler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 puan almak ya da YDS’den en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan buna eşdeğer puan aldığını belgelemek şarttır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal öğrenmenin tanınması, kurum içi geçişler, yatay ve dikey geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.

OMÜ Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler eğitimlerinin ikinci yılından beşinci yılına kadar başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin başvuruları akademik yıl başlangıcından önce kabul edilir, fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen komisyon tarafından dosyalar incelenerek karara bağlanır.

Değişim öğrencileri OMÜ ile karşılıklı antlaşmalar imzalamış yükseköğrenim kurumlarından kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde ilk 3 yıl sınıf geçme, sonraki sınıflarda blok geçme sistemi uygulanmaktadır. İlk üç yılda bir üst sınıfa geçebilmek için Yıl Sonu Başarı puanının 100 üzerinden 70 veya üstünde olması gerekir. Klinik sınıflarda ise blok başarısının 70 olması gerekir.

Program Profili

OMÜ Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı 2012 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. İlk üç yıl preklinik, 4 ve 5 klinik dönem olarak adlandırılır. 6. yıl Aile Hekimliği dönemidir. OMÜ Tıp Fakültesi eğitim programının amacı; toplumun sağlık gereksinimine yanıt verebilen, ülkenin sağlık örgütlenmesini bilen ve sorunlarını anlayan, çağdaş iletişim ve bilgi kaynaklarını etkin kullanabilen, karşılaşacağı yeni problemlerle ilgili profesyonel bir disiplin ve bilimsel bir yöntem benimseyebilen, öğrenme gereksinimini kendisi saptayarak giderebilen hekimler yetiştirmektir. Problemler ve başvuru sebeplerine göre tasarlanmış, yatay ve dikey özellikleri içeren spiral müfredata sahip OMÜ Tıp Fakültesinde çoklu eğitsel stratejiler benimsenmiştir. Bu eğitsel stratejiler arasında sistematik yapılanma, öğrenci merkezli öğrenme, probleme dayalı, taska dayalı öğrenme, entegre yaklaşım, topluma dayalı eğitim ve seçmeli programlar yer almaktadır. Multidispliner uygulamalar, sunumlar, paneller, laboratuar çalışmaları, küçük grup oturumları, web’e dayalı ve takıma dayalı öğrenme, gezi, film, proje çalışmaları gibi çeşitli yöntemler kullanılmakta, etik, tıp hukuku, iletişim becerileri, klinik beceriler, bilimsel araştırma gibi içeriklere yer verilmektedir. Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Öğrenme kaynakları merkezi, kütüphane, multidisipliner, aynalı klinik beceri laboratuarları gibi öğrenmeyi destekleyen yapılar bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diploması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tıp fakültesi mezunları, Aile Doktoru veya Uzman Hekim olarak kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Tıp fakültesini bitiren tüm hekimler için iki yıl mecburi hizmet zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun hekimler, temel bilimlerde yüksek lisans, doktora ve klinik bilimlerde uzmanlık eğitimi yapabilirler.

Uzmanlık eğitimine kabul için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda iki kez olacak şekilde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yapılmaktadır. Bu sınavda başarılı olanlar Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerindeki uzmanlık eğitim kadrolarına yerleştirilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine daha fazla bilgi için başvurulabilir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit / SAMSUN

Telefon: 0 362 312 19 19

Fax: 0 362 457 60 41

Bölüm Olanakları

Derslikler bloğunda 6 adet ( bir adet 316, bir adet 220, dört tanesi 135 öğrenci kapasiteli) amfilerimiz, iki adet 50 ve üç adet 140 kişilik sınıf, probleme dayalı öğrenim oturumlarının gerçekleştirildiği 38 adet 12 kişilik sınıf ve hastane binasında toplam 11 adet sınıf bulunmaktadır. Histoloji laboratuarında; 60 adet mikroskop içeren LCD paneller ve kamera ataçmanlı özel bir sistemle, mikroskop görüntülerini canlı olarak izlemeyi mümkün kılan bir eğitim ortamı bulunmaktadır. Mesleksel becerilerin gerçekleştirildiği insan, organ ve doku maketlerinin bulunduğu 2 adet Multidisipliner laboratuar, aynalı odalar olarak adlandırılan klinik beceri laboratuarları ve web’e dayalı öğrenme oturumunun gerçekleştirildiği simülasyon laboratuarı bulunmaktadır.

Derslikler binasına yakın şekilde konumlanmış, görsel ve işitsel öğrenim kaynaklarının yer aldığı merkez kütüphanesi, 7 kişinin görev aldığı öğrenci işleri bürosu, öğrenme kaynakları merkezi, Hastane A katında 2 adet öğrenci çalışma salonları mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

1. Etkili ve Kaliteli Tıp Hizmeti Sunar

1a. Sosyal yapıyı da içerecek şekilde kapsamlı ve yeterli tıbbi öykü alır ve bulguları değerlendirir.

1b. Mental durum dahil olmak üzere eksiksiz ve nitelikli fizik inceleme yapar.

1c. Temel tanı yöntemleri ve laboratuvar testlerini uygular, sonuçları değerlendirir ve uygun tedavi yöntemlerini belirler.

1d. Hastaları, kendi sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik çevreleri ile birlikte değerlendirir, kişisel tedavi gereksinimlerini belirleyecek biçimde acil, akut ve kronik olarak sınıflar.

1e. Sık görülen tıbbi acil durumları yönetir, konsültasyon istenecek alanları ve yöntemlerini saptar.

1f. Sağlık problemlerini etkili, hızlı ve etik şekilde yönetir.

1g. Tüm yaklaşımlarında akılcı ve kanıta dayalı yaklaşımı kullanır.

1f.Koruyucu hekimliği ve sağlığı geliştirmeyi benimser.

2.Yetkin ve Yeterli İletişim Becerilerine Sahiptir.

2a. Hastaların kendisi, aileleri ve çevresi ile iletişimde içten, duyarlı ve empatik bir yaklaşım sergiler.

2b. Değişik kültürlere sahip kişiler, farklı yaş ve sosyal gruplardan insanları anlamakta iletişim becerilerini kullanır.

2c. Yazılı ve sözel iletişim becerilerine sahiptir, bilgiyi açık ve anlaşılabilir biçimde sunar.

2d. İnsanlara bilgi aktarımı yapabilecek temel becerilere ve pozitif yaklaşıma sahiptir.

2e. Meslektaşları, diğer meslek grupları ve üstleriyle yapıcı ve sağlıklı iletişim kanalları kurar.

3. Yetkin ve Yeterli Düzeyde Ekip Çalışması ve Mesleklerarası Etkileşim Becerilerine Sahiptir.

3a. Ekip çalışmasında ekibin başarısını ön planda tutarak ekip arkadaşlarının sınırlarına ve görevlerine saygı gösterir

3b. Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yaparak ekibin üretken ve verimli çalışması için çaba gösterir.

3c. Ekibe uygun ve etkili katılım sağlayarak ekip içi çatışmalarda çözüm odaklı davranır.

4. Teknoloji ve Bilgiyi Yönetme Becerilerinde Yetkindir.

4a. Teknolojinin uygulama ve sınırlarını anlamıştır.

4b. Mesleksel uygulamaların gerektirdiği teknolojileri kullanır, gerektikçe yeniler.

4c. Hasta tıbbi bilgilerini toplamada elektronik veri sistemlerini etkin bir biçimde kullanır.

4d. İletişim, veri toplama, bilgiye ulaşma ile tanı ve tedavi girişimlerinde teknolojiyi izler ve uygular

5.Mesleksel Davranış̧, Tutum, Profesyonel ve Etik Değerlerde Yetkindir.

5a. Tıp mesleğinin icrasında etik ilkelere saygılı, empatik ve duyarlıdır. Hesap verebilirlik, dürüstlük, yüksek ahlak ve bilimsel yönteme bağlılık gibi temel bileşenlerini benimser.

5b. Hasta bakımı ile araştırma ve toplum sağlığı çalışmalarında profesyonelliğe, etik ve yasal standartlara titizlikle uyar.

5c. Üstleri, meslektaşları ve diğer çalışanlarla saygı temelinde sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurar. Pozitif bir çalışma ortamı geliştirilmesine katkı sunar.

5d. Hastanın ve toplumun iyiliğinin hekimin önde gelen sorumluluğu olduğunu kavrar.

6.Sürekli Mesleksel Gelişim ve Bilimsel Tıbbi Gelişmeleri Takip Becerilerinde Yetkindir.

6a. Bireysel yeterliklerini ve performansını değerlendirir.

6b. İnsan vücudunun normal ve anormal fiziksel ve mental gelişimini tanımlar ve bu alandaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

6c. İnsan vücudunun normal hücresel, biyokimyasal, moleküler ve fizyolojik özelliklerini değerlendirir.

6d. Akut ve kronik hastalıkların etiyolojilerini, risk faktörlerini ve doğal gidişlerini değerlendirir.

6e. Hastalıkların tedavisinde biyokimyasal, farmakolojik, cerrahi ve diğer girişimlerin kullanım ilkelerini bilir ve gelişmeleri takip eder.

6f. Bilgi gereksinimini bilimsel kaynaklardan karşılar, edindiği bilgilerin kanıt düzeyini değerlendirir ve pratiğine yansıtır.

7. Sağlık Yöneticiliği Becerilerinde Yetkindir

7a. Sağlık alanındaki gelişmeleri izler ve değerlendirir. Ulusal sağlık sistemleri hakkında görevinin gerektirdiği düzeyde bilgisi vardır.

7b. Görev aldığı birimin gerektirdiği mevzuat, kadro, alt yapı ve yönetimsel araçları tanır ve etkin kullanır.

7c. Sağlık yönetimini mevzuata uygun olarak yürütür, gerektiğinde sorumluluk ve liderlik üstlenir.

7d. Profesyonellik ilkelerine uygun davranarak kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanır.

7e. Epidemiyoloji, sağlık ekonomisi, sağlık sistemleri yönetiminin temel ilkelerini kavrar.