Program Özellikleri

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, TÜRKÇE/İNGİLİZCE TIP PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ

1.Öğrenen Merkezlidir

1a. Öğrencilerin fakülte mezuniyet hedeflerinde belirtilen yeterliliklere ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır.

1b. İlk üç yılda temel tıp bilgilerinin klinik önemleri ile kavranmalarını sağlar.

1c. Öğrencinin klinik uygulamalarla erken dönemde buluşmalarını sağlar.

1d. Dördüncü ve besinci yıllarda klinik ortamında hastaya yaklaşım ve hasta yönetimi becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

1e. Öğrencilere altıncı sınıfa geldiklerinde intörn hekim olarak hasta bakım, tedavi ve izleminde aktif rol verir ve hekimlik deneyimi kazandırır.

1f. Öğrencilerden geri-bildirimler alır ve öğrenci görüşlerini önemser.

1g. Öğrencinin bağımsız, eleştirici düşünce, yasam boyu öğrenme becerisi ve iletişim becerileri kazanmasını sağlar.

1h. Öğrencinin mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve pratisyen hekimlik uygulamalarını başarıyla yürütecek bilgi, beceri ve tutumu kazanmasını sağlar.

1i. Yeni katılan öğrencilere yönelik olarak, birinci sınıf programının basında “Uyum Haftası” etkinlikleri içerir ve öğretim üyelerimizin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdikleri törenle mesleğe “hoş geldiniz” mesajı verir.

1k. Program her evresinde öğrenen merkezli eğitim uygulamalarını içerir.

1l. Nitelikli ve etkin öğrenci temsili yetini sağlayacak kurumsal bir sistem kurulu ve çalışmaktadır.

1m. İşlevsel akademik ve sosyal danışmanlık sistemi bulunmaktadır.

1n. Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal, sportif olanaklar ve eşit erişim fırsatı sağlar.

1o. Belirli bir plan ve politika çerçevesinde öğrencilerine ulusal ve uluslararası değişim fırsatları sunar, idari ve ekonomik destek sağlar.

1p. Öğrencilere eğitimleri süresince güncel iletişim araç ve ortamları kullanarak sürekli ve düzenli etkileşim ortamı sağlar.

2. Entegrasyon

2a. Toplumun sağlık sorunlarına yönelik ve organ sistemlerine dayalı, spiral anlayışla düzenlenmiş̧, davranış̧ ve insan bilimleri ile sosyal bilimler de içeren entegre eğitim- öğretim programıdır.

2b. Temel bilimler ve klinik bilimlerin yatay ve dikey entegrasyonunu sağlanmıştır. Dikey–yatay entegrasyonda evreler yükseldikçe, temel bilimlerin oranı azalır buna karşılık klinik bilimlerin oranı artar.

2c. Spiral anlayışla düzenlenmiş̧ entegre program altı sınıftan (I – VI) oluşmaktadır.

2d. Yatay entegrasyonu sağlamak üzere sınıflar ve bloklar arasında ilişkilendirmeleri bulundurur

2e. Düzenli olarak güncellenir.

3. Seçmeli dersler

3a. Her eğitim yılında seçmeli dersler ve bağımsız çalışma saatlerine yer verir.

3b. Öğrencilerine sürekli mesleksel gelişim ve yasam boyu öğrenme tutumu kazandırmayı hedefleyen bileşenler ve etkinlikleri içerir.

3c. Alan dışı seçmeli derslere yer verir.

4.Topluma Yönelik/Dayalı özellikleri

4a. Öğrencilerin tıp eğitiminin erken dönemlerinde hasta ve toplumun sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını sağlar.

4b. Topluma dayalı eğitim etkinliklerine bütün evrelerinde yer verir.

4c. Üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde gerçeklesen eğitim etkinliklerini içerir.

4d. Öğrencileri mezuniyet sonrası eğitim ve çalışma koşullarına hazırlayacak uygulamalara yer verir.

4e. Sosyal sorumluluk alabilecekleri proje ya da eğitim etkinlikleri içerir.

5. Bilimsel Düşünce ve Araştırmaya Yönelik Özellikleri

5a. Bilimsel ilke ve yöntemleri kullanarak analitik, eleştirel düşünme ve değerlendirme, problem çözme, karar verme gibi becerileri geliştirecek öğrenme fırsatları sağlar.

5b. Öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını destekleyecek ve araştırma yapma deneyimi kazandıracak öğrenme fırsatları sunar.

5c. Ekip çalışması anlayış̧ ve becerilerini kazanmaya yönelik fırsatlar sunan bir program özelliği taşımaktadır.

6.Deneyime/Uygulamaya Dayalı

6a.Kanıta dayalı tıp uygulamalarına yer verir.

6b.Öğrencilerin elektronik hasta bilgi yönetimi ve karar destek sistemlerini öğrenmesi ve deneyim kazanmalarına olanak sağlar.

6c.Öğrencilere sağlık hizmet sunumunda meslekler arası bir bakış̧ açısı kazandırmış̧ uygulamalara yer verir ve bunu önemser.

7. Sistematik Özellikleri

7a. Program yapısına uygun şekilde, her düzeydeki amaç ve hedefler doğrultusunda, yıllara/sınıflara göre düzenlenmiştir.

7b. Güncel Ulusal Çekirdek Eğitim Programına (UÇEP) uygunluğu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

7c. Eğitim programının hedefleri, yapısı, özellikleri, kurumsal insan gücü ve altyapısına uygun öğrenci sayısı belirlenmekte ve talep edilmektedir.

7d. Programda öğrencilerin klinik öncesi eğitim süreçlerindeki sorumlulukları tanımlanmış̧ ve bilinir hale getirilmiştir.

7e. Programda stajyer ve indirenlerin klinik eğitim ortamlarındaki görev ve sorumlulukları tanımlanmış ve bilinir haldedir.

8. Ölçme ve Değerlendirme ve Program Değerlendirme Özellikleri

8a. Yıllara / evrelere göre belirlenmiş̧, yayınlanmış̧, öğrenciler ve öğretim üyeleri ile paylaşılmış̧ ölçme değerlendirme yöntem ve ölçütleri kullanır.

8b. Amaç ve öğrenim hedefleriyle uyumluluğu gösterilmiş̧ ve geçerliği sağlanmış̧, ölçme değerlendirme yöntem ve ölçütleri kullanır.

8c. Programın kullandığı ölçme değerlendirme yöntem ve ölçütleri öğrenmeyi destekleyecek şekilde planlanmış̧ ve uygulanmaktadır.

8d. Yenilikleri ve gelişmeleri izleyerek yeni uygulamalarla sistemini sürekli geliştiren bir programdır.

8e. Uygulamaların yararlılığı program içerisinde sürekli olarak değerlendirilir

8f. Düzenli olarak alınan, analizi yapılan ve değerlendirilen öğrenci ve öğretim elemanı geribildirimlerini içeren bir programdır.

8g. Program öğrencinin başarısının düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirmesini kapsar.

8h. Program değerlendirme sonuçları programın geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde kullanılacak şekilde düzenli olarak değerlendirilip raporlanmaktadır.

8i. Program değerlendirme sonuçları eğitim yönetimi, akademik görevliler ve öğrencilerle paylaşılmaktadır.

8j. Program değerlendirme sonuçları programın geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde kullanılır

9. Akademik Kadro Özellikleri

9a. Eğitim programı uygulanma özelliklerine göre farklı dönem, süreç ve etkinliklerin gerektirdiği iş yüküne uygun akademik kadro yapısına sahiptir.

9b. Akademik kadronun, eğitim programındaki görev ve sorumlulukları çalışma alanları akademik düzeylerine göre belirlenmekte ve izlenmektedir.

9c. Seçim, atama ve yükseltmelerde akademik liyakati gözeten, fırsat eşitliği sağlayan yöntem ve kriterler kullanılmaktadır.

9d. Eğitim programının gerektirdiği eğitici niteliklerini geliştirmeye yönelik planlı ve kurumsal bir çerçevede uygulanan eğitici gelişim programları bulunmaktadır.

9e. Planlı ve kurumsal bir çerçevede uygulanan sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri düzenler.

9f. Eğitici gelişimi ve diğer bireysel, sürekli mesleksel gelişim etkinliklerine katılım desteği sağlanır, katkı ve katılımları izlenir.

9g. Sürekli mesleksel gelişim etkinliklerine katılım için idari ve ekonomik desteği kurumsal bir çerçevede sunulmaktadır.

9h. Eğitimcilerin sürekli mesleksel gelişimleri izlenip değerlendirilmektedir.

10. Alt Yapı ve Eğitsel Olanaklar

10a. Büyük ve küçük gruplarda eğitim etkinlikleri için uygun ve yeterli amfi, derslik, seminer odası ve öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır.

10b.Öğrencilerin kullanımına ayrılmış̧ çalışma salonları ve sosyal alanlar yansıra kütüphane, internet ya da diğer elektronik ortamlar üzerinden bilgiye erişim olanakları bulunmaktadır.

10d.Öğrencilerin hekimlik bilgi, beceri ve uygulamalarında yeterli deneyim kazanmalarını sağlayacak klinik eğitim ortamlarını sağlamaktadır

10e. Klinik eğitim için kullanılan hastanelerde derslik, seminer odası, öğrencilerin kullanımına ayrılmış̧ alanlar seklinde olanakları sağlamış̧ şekilde hazır olarak bulunur.

10f. Öğrenciler, akademik ve idari kadro, hastalar ve hasta yakınları için ortamların güvenliğini sağlamıştır.

10g. Engelli öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda ve erişimlerini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır.

10h. Eğitim programında üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumları ve toplum içinde öğrenme fırsatları sağlamak için kurumsal işbirliği protokolleri hayata geçirilmiştir.

10i. Eğitim programı ile altyapı ve olanaklarının sürdürülmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için mali kaynak yaratılmakta ve kaynaklar etkin olarak kullanılmaktadır.

11. Örgütlenme

11a. Eğitim programının yapısına uygun bir eğitim örgütlenmesi kuruludur, yetki, görev ve sorumlulukları kurumsal mevzuatla tanımlanmış̧ ve işlerliği sağlanmıştır.

11b. Kurumun kendi hastanesi dışında eğitimin sürdürüldüğü diğer birimlerle, yönetici ve öğretim elemanlarının karşılıklı görev ve sorumlulukları, ilişkileri tanımlanmıştır.

11c. Eğitim yönetimi ve örgütlenmesine idari, teknik ve sekreterlik desteği veren kurumsal yapılar oluşturulmuş̧ ve işlerliği mevcuttur.

11d. Eğitimle ilgili düzenleme ve uygulamalarda, tıp eğitimi disiplininin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak üzere tıp eğitimi alanında yetkin ve işlevsel birimler bulunmaktadır.

11e. Tıp fakültesi dekanı Tıp fakültesi mezunudur, eğitim ve yönetim deneyimine sahiptir.

11f. Yönetici kadroların çoğunluğu tıp fakültesi mezunu olup, eğitim ve yönetim deneyimine sahiptir.

11g. Fakültemiz eğitim programlarını, belirlediği kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemek, ilgili mevzuatı oluşturmak ve uygulamak konusunda özerkliğe sahiptir.

11h. Fakültemiz eğitimle ilgili karar ve süreçleri belgelenmiş̧, düzenli bir kayıt ve arşiv sistemine sahiptir.

11i. Klinik eğitim için kullanılan hastanemizde sunulan hizmet, eğitim odaklı bir çerçevede yapılandırılmıştır.

12. Sürekli yenilenme ve gelişim

12a. Eğitimle ilgili sürekli yenilenme ve gelişim düzeneği fakültenin kurumsal amaçları ve planlarıyla ilişkilendirilmiştir.

12b. Eğitimle ilgili sürekli yenilenme ve gelişim düzeneği süreklilik gösteren kurumsal ve işlevsel bir yapı olarak kurgulanmıştır.

12c. Tıp fakültesinin sürekli yenilenme ve gelişim çalışmaları, toplumun gereksinimleri, eğitim öğretim alanındaki gelişmeler ve öğrencilerinin özellikleri bağlamında eğitim programlarının amaç ve hedeflerini, eğitim ve ölçme-değerlendirme yöntem ve uygulamalarını, fiziksel alt yapı ve olanakları ve akademik ve idari kadronun yenilenme ve gelişimini kapsar.