Eğitim-Öğretim

Tıp Eğitim Kurulu T.C: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Doktorluğu Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi'ne uygun olarak kurulan ve işleyisini sürdüren bir kuruldur.

İlgili Yönergenin Dördüncü Maddesi aşağıda sunulmaktadır.

"T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİMÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ"

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitimle İlgili Kurullar ve Görevleri Eğitimle ilgili kurullar ve görevleri MADDE 7 - (1) Eğitim-öğretim aşağıda sıralanan kurullar tarafından yapılandırılır ve uygulanır. Kurullarda görev alan eğitim sorumluları ve kurul üyeleri Tıp Eğitimi Kurulu (TEK) önerisiyle Dekanlık tarafından belirlenir ve yerine atama yapılıncaya kadar görevlendirme sona ermez. Eğitimle ilgili kurulların gündeminin saptanması ve toplantıların organizasyonu Dekanlık tarafından yürütülür. Tüm kurullar kendi içinde bir sekreter ve bir Tıp Eğitimi Kurulu (TEK) temsilcisi seçer. Sekreter, alınan kararları yazılı hale getirmekle; TEK temsilcisi, alınan kararları TEK'e iletmekle yükümlüdür. Dekan ve Dekan Yardımcıları, tüm kurulların doğal üyesidir ve kurul çalışmalarına gerekli olduğunda katılırlar. a) Tıp Eğitimi Kurulu: Tıp Fakültesi; eğitim-öğretim faaliyetlerinin içerik, yöntem ve planlamasını yaparak dekanlığa danışmanlık veren kuruldur. Türkçe ve İngilizce Tıp Programı koordinatörleri, sınıf sorumluları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi, multidisipliner uygulamalar, ölçme değerlendirme, akılcı ilaç, eğitim becerileri, program, senaryo ve gelişim sınav kurulları temsilcisi ve Fakülte öğrenci temsilcisinden oluşur.

Kurul Üyeleri

Alınan Kararlar