Mezuniyet Hedefleri

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ, TÜRKÇE/İNGİLİZCE TIP PROGRAMI, MEZUNİYET HEDEFLERİ

1. Etkili ve Kaliteli Tıp Hizmeti Sunar

1a. Sosyal yapıyı da içerecek şekilde kapsamlı ve yeterli tıbbi öykü alır ve bulguları değerlendirir.

1b. Mental durum dahil olmak üzere eksiksiz ve nitelikli fizik inceleme yapar.

1c. Temel tanı yöntemleri ve laboratuvar testlerini uygular, sonuçları değerlendirir ve uygun tedavi yöntemlerini belirler.

1d. Hastaları, kendi sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik çevreleri ile birlikte değerlendirir, kişisel tedavi gereksinimlerini belirleyecek biçimde acil, akut ve kronik olarak sınıflar.

1e. Sık görülen tıbbi acil durumları yönetir, konsültasyon istenecek alanları ve yöntemlerini saptar.

1f. Sağlık problemlerini etkili, hızlı ve etik şekilde yönetir.

1g. Tüm yaklaşımlarında akılcı ve kanıta dayalı yaklaşımı kullanır.

1f.Koruyucu hekimliği ve sağlığı geliştirmeyi benimser.

2.Yetkin ve Yeterli İletişim Becerilerine Sahiptir.

2a. Hastaların kendisi, aileleri ve çevresi ile iletişimde içten, duyarlı ve empatik bir yaklaşım sergiler.

2b. Değişik kültürlere sahip kişiler, farklı yaş ve sosyal gruplardan insanları anlamakta iletişim becerilerini kullanır.

2c. Yazılı ve sözel iletişim becerilerine sahiptir, bilgiyi açık ve anlaşılabilir biçimde sunar.

2d. İnsanlara bilgi aktarımı yapabilecek temel becerilere ve pozitif yaklaşıma sahiptir.

2e. Meslektaşları, diğer meslek grupları ve üstleriyle yapıcı ve sağlıklı iletişim kanalları kurar.

3. Yetkin ve Yeterli Düzeyde Ekip Çalışması ve Mesleklerarası Etkileşim Becerilerine Sahiptir.

3a. Ekip çalışmasında ekibin başarısını ön planda tutarak ekip arkadaşlarının sınırlarına ve görevlerine saygı gösterir

3b. Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yaparak ekibin üretken ve verimli çalışması için çaba gösterir.

3c. Ekibe uygun ve etkili katılım sağlayarak ekip içi çatışmalarda çözüm odaklı davranır.

4. Teknoloji ve Bilgiyi Yönetme Becerilerinde Yetkindir.

4a. Teknolojinin uygulama ve sınırlarını anlamıştır.

4b. Mesleksel uygulamaların gerektirdiği teknolojileri kullanır, gerektikçe yeniler.

4c. Hasta tıbbi bilgilerini toplamada elektronik veri sistemlerini etkin bir biçimde kullanır.

4d. İletişim, veri toplama, bilgiye ulaşma ile tanı ve tedavi girişimlerinde teknolojiyi izler ve uygular

5.Mesleksel Davranış̧, Tutum, Profesyonel ve Etik Değerlerde Yetkindir.

5a. Tıp mesleğinin icrasında etik ilkelere saygılı, empatik ve duyarlıdır. Hesap verebilirlik, dürüstlük, yüksek ahlak ve bilimsel yönteme bağlılık gibi temel bileşenlerini benimser.

5b. Hasta bakımı ile araştırma ve toplum sağlığı çalışmalarında profesyonelliğe, etik ve yasal standartlara titizlikle uyar.

5c. Üstleri, meslektaşları ve diğer çalışanlarla saygı temelinde sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurar. Pozitif bir çalışma ortamı geliştirilmesine katkı sunar.

5d. Hastanın ve toplumun iyiliğinin hekimin önde gelen sorumluluğu olduğunu kavrar.

6.Sürekli Mesleksel Gelişim ve Bilimsel Tıbbi Gelişmeleri Takip Becerilerinde Yetkindir.

6a. Bireysel yeterliklerini ve performansını değerlendirir.

6b. İnsan vücudunun normal ve anormal fiziksel ve mental gelişimini tanımlar ve bu alandaki bilimsel gelişmeleri takip eder.

6c. İnsan vücudunun normal hücresel, biyokimyasal, moleküler ve fizyolojik özelliklerini değerlendirir.

6d. Akut ve kronik hastalıkların etiyolojilerini, risk faktörlerini ve doğal gidişlerini değerlendirir.

6e. Hastalıkların tedavisinde biyokimyasal, farmakolojik, cerrahi ve diğer girişimlerin kullanım ilkelerini bilir ve gelişmeleri takip eder.

6f. Bilgi gereksinimini bilimsel kaynaklardan karşılar, edindiği bilgilerin kanıt düzeyini değerlendirir ve pratiğine yansıtır.

7. Sağlık Yöneticiliği Becerilerinde Yetkindir

7a. Sağlık alanındaki gelişmeleri izler ve değerlendirir. Ulusal sağlık sistemleri hakkında görevinin gerektirdiği düzeyde bilgisi vardır.

7b. Görev aldığı birimin gerektirdiği mevzuat, kadro, alt yapı ve yönetimsel araçları tanır ve etkin kullanır.

7c. Sağlık yönetimini mevzuata uygun olarak yürütür, gerektiğinde sorumluluk ve liderlik üstlenir.

7d. Profesyonellik ilkelerine uygun davranarak kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanır.

7e. Epidemiyoloji, sağlık ekonomisi, sağlık sistemleri yönetiminin temel ilkelerini kavrar.